HVB

Neuropsykiatri · Psykosocial problematik · Våldsutsatta kvinnor

Människor i kris kan behöva hjälp utanför familjen för att hitta rätt igen. Våra HVB verksamheter bedriver vård eller behandling under tiden som personen bor hos oss. Vi har behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och ungdomar med psykosocial problematik. Vi har också ett skyddat boende med behandling för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vårt mål är att alla dessa personer ska få det stöd och den behandling som gör dem bättre rustade för ett aktivt liv i samhället.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 8/8
Beskrivning Ort Specialiteter

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Eksjö Fokus på elevernas individuella styrkor

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett boende för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är...

Eksjö Individuella behov - Individuella mål

Attendo Broarp Skola

Attendo Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska...

Eksjö Kunskap, Nyfikenhet, Skapande, Individen i centrum

Attendo Katarina ungdomshem Essingen

Attendo Katarina Ungdomshem Essingen har sex platser för ungdomar i åldrarna 14–18 år som behöver...

Stockholm Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

Attendo Katarina ungdomshem Södermalm

Attendo Katarina Ungdomshem har sex platser för ungdomar i åldrarna 14–18 år som behöver...

Stockholm Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

Attendo PUT Ekudden

Attendo Ekudden Asyl och PUT (permanent uppehållstillstånd) erbjuder platser för ensamkommande...

Ekerö Integration, Självständighet, Aktivitet

Attendo Socionombemanning

Attendo Socionombemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet av att...

Stockholm Erfarna och engagerade socionomkonsulter!

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med...

Skutskär
10

HVB

HVB är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende.  Målgruppen kan vara barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av problem. Till denna målgrupp räknas även ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsetiden är begränsad.

HVB verksamheten regleras i Socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd  ( SOFS 2003:20) om hem för vård eller boende.  Dessa  berör bland annat målgrupp, föreståndare, journalföring, behandlingsplan och tillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg  har ansvar över  tillsynen  av HVB verksamhet. Syftet är att upptäcka och påtala brister som kan påverka den enskildes säkerhet, samt kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som lagen påtalar och att kvaliteten är god.

Det ska finnas ett ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av detta ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras.

I detta sammanhang betyder kvalitet att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter.

Miljön i boendet är  hemliknande och tillrättalagt  utifrån målgruppens problematik

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet skickas en gång i kvartalet.