Kvalitet


Vad är kvalitet?

Kvalitet är ett mångfaceterat begrepp och uppfattningen av vad som är kvalitet varierar från person till person. Vad en person uppfattar som gott bemötande behöver inte vara samma för någon annan.

Trots begreppets komplexitet är det viktigt att kunna mäta och utvärdera kvaliteten för att veta om insatserna för att förbättra kvaliteten är de rätta. Vi har därför i Attendo enats om följande definition av kvalitet:

  • Nöjda brukare - I Attendo utgår alla insatser från brukarens önskemål och behov. Ett kvitto på att vi lyckas med detta är att vi har nöjda brukare och det följer vi upp via våra årliga brukarundersökningar.
  • Trygga och säkra brukare – Nöjda brukare är viktigt men vi måste även försäkra oss om att arbetet korrekt utifrån lagar, förordningar och riktlinjer. Detta följs upp genom vår regelbundna interna revision, kommunernas uppföljningar och andra externa granskningar.
  • Brukarhälsa – Vårt arbete utgår från bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Till vår hjälp har vi handböcker och riktlinjer som kontinuerligt uppdateras av vår kvalitetsavdelning.Arbetsmetodik för att säkerställa kvalitet

Kvalitetshjulet är vår modell för systematiskt kvalitetsarbete. Hjulets fyra delar – planering, genomförande, utvärdering och utveckling – innehåller arbetssätt och metoder för det dagliga arbetet samt verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra insatser.

Planering

Vårt kvalitetsarbete bygger på noggrann planering som ger oss tid att göra det lilla extra för den enskilde. Medarbetarnas arbete planeras utifrån brukarnas genomförandeplaner, vårdplaner och rehabiliteringsplaner som är beskrivningar av vilka insatser brukaren behöver och hur dessa ska utföras för att möta den enskilde personens önskemål och behov.

Genomförande

Alla planer, rutiner och system i kvalitetsarbetet syftar till att mötet med den enskilde ska bli så bra som möjligt. Till stöd och hjälp i det dagliga arbetet finns handböcker inom kvalitet, personal, aktivitet och måltid. Planeringsblad och checklistor används för att säkra att inga omsorgsinsatser missas.

Genomförandet av insatserna styrs också av verksamhetens utvecklingsplaner som tas fram utifrån resultat i den årliga brukarundersökningen, vår internrevision ”Egenkontrollen” eller externa granskningar.

Uppföljning

Vi följer upp kvaliteten varje månad genom kvalitetstermometern som tar tempen på verksamhetens kvalitet. I termometern mäts och viktas nio kvalitetsparametrar.

En viktig del av vår uppföljning utgörs av de brukar-, kund- och medarbetarundersökningar som genomförs regelbundet.

Utveckling

Ett väl fungerande kvalitetsarbete går alltid att göra ännu bättre. Utifrån resultat i undersökningar, externa granskningar, vår egen internrevision med mera tar vi fram handlingsplaner i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten i det vi gör. Vi strävar efter en kultur som uppmuntrar till ständiga kvalitetsförbättringar till exempel genom att medarbetarnas goda idéer tas tillvara och sprids. Medarbetarnas kompetensutveckling är en viktig del i hela vårt kvalitetsarbete. Kvalitetsavdelningen bevakar nyheter, innovationer och senaste forskningen och för löpande ut det i organisationen.Vår kvalitetsorganisation

Lokala kvalitetsgruppen

Vår ambition är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Det viktigaste kvalitetsarbetet sker i våra lokala kvalitetsgrupper ledda av en kvalitetssamordnare. Gruppen träffas varje månad och analyserar de avvikelser och händelser som skett i verksamheten, föreslår åtgärder för att förhindra upprepning samt utvärderar om åtgärder haft önskad effekt. Arbetet protokollförs och vår centrala kvalitetsavdelning granskar protokollet för att säkerställa att arbetet sker systematiskt. Statistik över samtliga avvikelser förs. Mötesdeltagarna återger de åtgärder som beslutats till sina kollegor på respektive avdelning och kvalitetssamordnaren har alltid en stående punkt på arbetsplatsträffar.

Central kvalitetsorganisation

Vår centrala kvalitetsavdelning ansvarar för att vi hela tiden arbetar i enlighet med lagar, krav och förordningar. De uppdaterar handböcker, utbildar och stöttar verksamheterna löpande. De mäter den tekniska kvaliteten i varje verksamhet årligen i vår internrevision- Egenkontrollen.

Kvalitetsavdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och sprider information om ny utveckling, forskning och innovation i företaget.