• Promenad
  • Välkommen till Attendo boendestöd
  • Engagemang

Boendestöd, ledsagning och avlastningsservice

Flexibilitet · Medmänsklighet · Lyhördhet · Empati

Attendos boendestöd, ledsagning och avlösarservice bedrivs på uppdrag av Falkenbergs kommun sedan maj 2013. Verksamheten bedrivs både inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom Socialtjänstlagen (SoL) inom hela Falkenbergs kommun. De insatser vi utför innebär både stöttning i och utanför hemmet.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS

Verksamhetschef  
Henrik Djurklou 076-811 65 11
henrik.djurklou@attendo.se  
Bitr. VC/Samordnare  
 Jessica Björsvik 072-181 13 08
 jessica.bjorsvik@attendo.se  
 Boendestödet  
 Personal 0721-91 30 30
 ann-louise.binnberg@attendo.se  

Telefon:

072-181 13 08

E-post:

Adress

Murarevägen 30, 311 36 Falkenberg

Mer information om Boendestöd, ledsagning och avlastningsservice

Omsorg

Ansökan och boendestöd, ledsagning och avlösarservice görs hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna bedömer hur stort behovet är och vad insatsen skall fokusera på och gör sedan en beställning till oss som vi arbetar utifrån.

Boendestöd

Stödet utgår från individuella förutsättningar och förmågor för att kunna ge bra stöttning i vardagen. Syftet är att ge det stöd och den hjälp som krävs för att varje individ på sikt ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Kontaktman

Varje person erbjuds en genomförandeplan som upprättas tillsammans med din kontaktman i syfte att förtydliga och planera insatsen samt att det ger varje person möjlighet att påverka, utforma innehåll och målsättning med insatsen. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen.

Ledsagning

Innebär stöd för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter, besöka vänner eller för att ta en promenad. Vi hjälper till med att hitta lämplig ledsagare, men alla har också möjlighet att komma med förslag eller önskemål om särskild ledsagare. Ledsagare får dock inte vara nära anhörig.

Avlösarservice

Erbjuder avlastning för föräldrar eller anhöriga till barn med funktionsnedsättning. En avlösare kommer och tar hand om barnet i hemmet på överenskommen tid. Avlösning sker i första hand i hemmet och ersätter föräldrar och anhöriga vid vardagliga aktiviteter.

Medarbetare

Arbetet leds av en verksamhetschef som har sitt kontor i Falkenbergs centrum. Personalen som arbetar i verksamheten är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar utifrån brukarnas behov och önskemål. Vi har en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering. Vi har även en samordnare och platsansvarig, samt en värderingscoach och en dokumentationsstödjare.

Lokal

Vi utgår från vår lokal på Murarevägen 30, nära Falkenbergs centrum. Därifrån går, cyklar eller kör personal ut för att genomföra stödinsatserna.

Vår lokal används även för konferenser och utbildningar i Attendos regi.