HVB

Neuropsykiatri · Psykosocial problematik · Våldsutsatta kvinnor
Människor i kris kan behöva hjälp utanför familjen för att hitta rätt igen. Våra HVB verksamheter bedriver vård eller behandling under tiden som personen bor hos oss. Vi har HVB-hem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och ungdomar med psykosocial problematik. Vi har också ett skyddat boende med behandling för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vårt mål är att alla dessa personer ska få det stöd och den behandling som gör dem bättre rustade för ett aktivt liv i samhället.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 4/4
Beskrivning Kontakt  

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Fokus på elevernas individuella styrkor

0730-660 059

Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

0730-660 059

Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

Här finns lediga platser!

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett behandlingshem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt...

Individuella behov - Individuella mål

010 - 211 21 70 (avd) Samordnare Maria Lundmark 0730-663 857

Villagatan 12, 570 32, Hjältevad

010 - 211 21 70 (avd) Samordnare Maria Lundmark 0730-663 857

Villagatan 12, 570 32, Hjältevad

Här finns lediga platser!

Attendo Broarp Skola

Attendo Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska...

Kunskap, Nyfikenhet, Skapande, Individen i centrum

073 - 066 01 16

Sofieholmsgatan 5, 575 33, Eksjö

073 - 066 01 16

Sofieholmsgatan 5, 575 33, Eksjö

Här finns lediga platser!

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-20 år med psykosociala och...

Östborn 60, 79196 Falun

Östborn 60, 79196 Falun

Här finns lediga platser!
5

HVB är en verksamhet som bedriver vård eller behandling i förening med ett boende.  Målgruppen kan vara barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av problem. Till denna målgrupp räknas även ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

På ett HVB-hem kan unga under 18 år få tillgång till behandling utanför hemmet som personen är i behov av. Hemförhållandena kan vara så svåra att personen behöver komma iväg för att få hjälp, och kan då hamna i ett familjehem eller på ett HVB-boende. Attendos HVB-hem riktar sig till personer med psykosociala problem.

Verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsetiden är begränsad.

HVB verksamheten regleras i Socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd  ( SOFS 2003:20) om hem för vård eller boende. Dessa  berör bland annat målgrupp, föreståndare, journalföring, behandlingsplan och tillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg  har ansvar över  tillsynen  av HVB verksamhet. Syftet är att upptäcka och påtala brister som kan påverka den enskildes säkerhet, samt kontrollera att verksamheten uppfyller de krav som lagen påtalar och att kvaliteten är god.

Det ska finnas ett ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av detta ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras.

I detta sammanhang betyder kvalitet att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter.

Miljön i boendet är  hemliknande och tillrättalagt  utifrån målgruppens problematik