• Ängbyvägen HVB

Attendo Ängbyvägen HVB

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Detta kan yttra sig i bristande förmåga gällande socialt samspel, impulskontroll och sociala färdigheter. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Verksamhetschef

Cornelia Roudette

Telefon: 076-696 11 08

Telefon:

Samordnare Carolina Kuzey: 072-363 02 23

E-post:

Adress

Ängbyvägen 9, 741 30 Knivsta

Mer information om Attendo Ängbyvägen HVB

Målgrupp

Attendo Ängbyvägen är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik och flickor som av olika anledningar blivit missförstådda och straffat ut sig från det sammanhang där de befinner sig. Vi lägger stor vikt vid relationen, för utan relationen kan vi inte påverka den unge. Det tar olika lång tid att bygga en förtroendefull relation och vi vet aldrig vad ord eller handlingar har för betydelse för den enskilde. Därför är vi noggranna med vad vi säger och vad vi gör. Vi genomför en karläggning utifrån ADL när den unge flyttar till oss. Karläggningen och observationer kring den enskildes interaktion kan ge oss nycklar till vilka insatser vi ska ge, samt hur vi ska bygga en förtroendefull relation. VI är ett strukturerat boende, som vilar på den miljöterapeutiska basstrukturen, vi har ett salutogent perspektiv och de metoder som vi använder oss av vilar på beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik. Vi har medarbetare med fördjupade kunskaper i lågaffektivt bemötande, MI, neuropsykiatri, sexuell problematik, våld i nära relationer, sorg och krisbearbetning, KBT terapier, familjeterapi (psykoterapeut/anhörigterapeut) m.m. Varje flicka har en egen individuell plan kring behandlingen där samarbete med ungdomen och dennes nätverk utgör grunden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför utslussning. Boendet har ett nära samarbete med tillhörande resursskola för årskurs 7-9 Samsaskolan.

Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att minska hindren och träna nya strategier för sådant som inte fungerar.

Behandlingsinnehåll

 Vi arbetar med miljöterapeutisk behandling i en hemlik miljö. Behandlingsarbetet utgår ifrån socialtjänstens vårdplan och anpassas individuellt efter varje ungdom genom tillämpande av genomförandeplaner med individuella mål. Ungdomen tilldelas en kontaktperson efter inskrivning som sedan har ett fortsatt nära samarbete för att upprätta en struktur i vardagen och stödja ungdomen i att nå uppsatta mål bla genom tydliga aktivitetsscheman. Stort fokus läggs på att ungdomen ska förstå sitt sammanhang och vara delaktig i arbetet med behandlingsmålen.

 

Personal

I personalgruppen finns relevant utbildning i form av behandlingsassistent och socionom. Personalen har även mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med särskilda behov. Extern handledning ges kontinuerligt via Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Mellansverige.