1 oktober hävs besöksförbudet på våra äldreboenden och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Attendo Ängbyvägen

Ängbyvägen 9, Knivsta

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Talade språk
Svenska
Särskild fokus
Flickor 13-21 år

Välkommen till oss

VerksamhetschefCornelia Roudette

Telefon: 076-696 11 08

Boendet

Individuell plan

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Detta kan yttra sig i bristande förmåga gällande socialt samspel, impulskontroll och sociala färdigheter.

Varje flicka har en egen individuell plan kring behandlingen där samarbete med ungdomen och dennes nätverk utgör grunden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför utslussning. Boendet har ett nära samarbete med tillhörande resursskola för årskurs 7-9 Samsaskolan.

Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att minska hindren och träna nya strategier för sådant som inte fungerar.

Målgrupp

Fokus på att bygga relationer

Attendo Ängbyvägen är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik och flickor som av olika anledningar blivit missförstådda och straffat ut sig från det sammanhang där de befinner sig. Vi lägger stor vikt vid relationen, för utan relationen kan vi inte påverka den unge. Det tar olika lång tid att bygga en förtroendefull relation och vi vet aldrig vad ord eller handlingar har för betydelse för den enskilde. Därför är vi noggranna med vad vi säger och vad vi gör.

Vi genomför en karläggning utifrån ADL när den unge flyttar till oss. Karläggningen och observationer kring den enskildes interaktion kan ge oss nycklar till vilka insatser vi ska ge, samt hur vi ska bygga en förtroendefull relation. Vi är ett strukturerat boende, som vilar på den miljöterapeutiska basstrukturen, vi har ett salutogent perspektiv och de metoder som vi använder oss av vilar på beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik.

Medarbetare

Hög kompetens i medarbetargruppen

I medarbetargruppen finns relevant utbildning i form av behandlingsassistent och socionom. Personalen har även mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med särskilda behov. Extern handledning ges kontinuerligt via Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Mellansverige.

Vi har medarbetare med fördjupade kunskaper i lågaffektivt bemötande, MI, neuropsykiatri, sexuell problematik, våld i nära relationer, sorg och krisbearbetning, KBT terapier, familjeterapi (psykoterapeut/anhörigterapeut) m.m.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.72523,"lng":17.782553},"content":"<h4>Attendo Ängbyvägen, HVB Behandlingshem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik i Knivsta</h4><p>Ängbyvägen 9 </br> 741 30 Knivsta </br> Uppsala län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.72523,17.782553' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Ängbyvägen 9,
741 30 Knivsta
Uppsala län

Öppna vägbeskriving