Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Socialpsykiatri

I våra verksamheter inom socialpsykiatri arbetar vi för att varje person ska kunna leva så självständiga och aktiva liv som möjligt.

hero icon left
hero icon right

Våra psykiatriboenden

Individuell rehabilitering & stöd på psykiatriboende

Målet med verksamheterna och psykiatriboende är att varje person ska få individuell rehabilitering och stöd för att fungera och känna sig nöjd i vardagen. Den grundläggande principen i arbetet är att rehabiliteringen måste ske utifrån personens egen vilja och önskan till förändring. Det är alltid personen själv som väljer sitt mål, utifrån egna och omgivningens förutsättningar och vi medarbetare finns tillhands för att stötta och leda personen i rätt riktning.
 
 

Integritet och självbestämmade

Att få leva som en självständig individ utifrån sina egna resurser och att få bestämma över sin vardag är avgörande för alla människors livskvalitet. En del människor är till följd av en funktionsnedsättning, i behov av stöd och service för att kunna delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Vi arbetar tillsammans med kunden för att uppnå detta mål.

Alla människor och situationer är olika. Därför arbetar vi utifrån en grundsyn som är flexibel och som innebär att vi använder olika arbetssätt och aktiviteter för att ge kunden bästa möjliga förutsättningar till att leva som andra. Grundsynen innebär att kunden alltid är delaktig i och utövar medbestämmande avseende det stöd och den service som ges.

Genomförandeplan

I verksamheterna ska vi arbeta på olika sätt för att ge kunden möjlighet att leva som andra, utifrån sina individuella förutsättningar. Den röda tråden är den individuella genomförandeplanen. En av de viktigaste delarna är att kunna göra val och påverka sitt liv.

Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att den enskilde upplever integritet, livskvalitet, självständighet, individuell utveckling och självbestämmande. Med det menar vi att utifrån individuellt anpassat stöd, dialog och personliga överenskommelser:

 • Få tillgång till den kultur och fritid var och en tycker om
 • Få professionell hjälp att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
 • Bli sedd och respekterad för den människa man är
 • Kunna göra egna val och få erfarenheter
 • Vara trygg i vardagen
 • Kunna leva sitt eget liv
 • Möjlighet att lyckas

Kognitivt stöd

Grundinställningen ska vara att hjälpa klienten till självhjälp. Strävan ska vara att göra kunden så självständig som möjligt. Ställa tydliga men rimliga krav. Öka kraven gradvis men vara beredd att backa vid tecken på stress.

Så hjälper vi:

 • Ge initiativstöd, ha tålamod
 • Göra dagen förutsägbar med rutiner, berätta vad som kommer att ske
 • Skapa struktur
 • Använd schema
 • Skapa en tydlig bild av det personliga målet
 • Hjälp till med fokusering och vidmakthållande av uppmärksamheten
 • Hjälpa till att motivera ofta
 • Ge information om tankestörning

Kultur-och fritidsaktiviteter

En viktig uppgift för personalen är att ge den enskilde stöd att utveckla fritidsintressen. Det kan handla om att komma till och delta i aktiviteter utanför psykiatriboende men också att i hemmet få hjälp att få tillgång till exempelvis böcker, film, tidningar och samhällsinformation. Att stödja kunder till att ta del av samhällets kultur- och fritidsutbud ser vi som en grundsten i vårt arbete med individen för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet. Vår målsättning är att erbjuda kunderna ett varierat inslag av aktiviteter som inkluderar såväl friskvård, natur, kultur och nöje.

Samverkan med närstående

Många av kunderna vi arbetar tillsammans med har svårt att uttrycka sina behov och önskemål. Därför är kontakt och samverkan med närstående, god man eller förvaltare ovärderligt i vårt arbete. Särskilt anhöriga har kunskaper som kan vara till stor nytta för att förstå kunden. Som utgångspunkt i arbetet med kunden och dennes närstående har vi målsättningen att skapa en förtroendefull relation. En sån relation hjälper oss ytterligare i vårt arbete med att utveckla vår verksamhet. Vi hjälper kunden att göra en så kallad nätverkskarta som synliggör vilket stöd den enskilde behöver till olika resurser i sin närståendekrets.