Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Broarp Pojkar

Skönbergavägen 43, Eksjö

Välkommen till oss

Helena Heynemann, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Antal platser
20
Talade språk
Svenska

Naturnära hvb-boende

Attendo Broarp HVB utanför Eksjö i Småland, är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem. Vårt mål är att varje ungdom ska få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett så självständigt, positivt och utvecklande liv som möjligt. För att uppnå detta individanpassar vi allt behandlingsarbete efter pojkarnas egna förutsättningar, behov och förmåga. I vår skola tillgodoser vi eleverna en fullvärdig skolgång, anpassad till var och ens olika behov.

Naturnära hvb-boende

Verksamheten

Behandlingsarbetet

Vi tar emot pojkar från hela Sverige med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar inte med ungdomar med missbrukar- eller kriminell identitet. Vår verksamhet har plats för 20 pojkar mellan 12-23 år, fördelat på tre separata enheter. Till verksamheten finns även fem specialboenden, Slussen och Knutna, vilka används för individuella behandlingslösningar.

Tydlighet i tanke, struktur och syfte skapar en ökad känsla av sammanhang för de unga. Varje ung person har individuella scheman som ger stöd i det dagliga livet samt strukturerade kontaktmannasamtal en eller ett par gånger per vecka.

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Attendo Broarp. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingshemmets behandlingsarbete.

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med ungdomen, uppdragsgivare och vårdnadshavare.

Dokument:

Slussen

Våra metoder

Utgångspunkt i ungdomens utveckling & lärande

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och ett lågaffektivt bemötande och använder oss av olika psykopedagogiska metoder såsom Durewall metoden, tydliggörande pedagogik (Teacch) , sociala berättelser, seriesamtal samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på ungdomarnas individuella styrkor, behov och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, sport, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid. Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och ungdomens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för ungdomen. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

Attendo Broarp HVB har psykolog, konsulterande läkare/barnpsykiater och psykiatrisjuksköterska.

Tiden efter Broarp

Förbereda för tiden efter Broarp

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående. Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.


Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda ungdomen för tiden efter Broarp. Detta gör vi genom att hjälpa ungdomen att hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar och behov. Stor del av behandlingen på Attendo Broarp skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.650973,"lng":14.966841},"content":"<h4>Attendo Broarp Pojkar</h4><p>Skönbergavägen 43 </br> 575 39 Eksjö </br> Jönköpings län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.650973,14.966841' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Skönbergavägen 43,
575 39 Eksjö
Jönköpings län

Öppna vägbeskriving