Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Attendo Öppenvård Stockholm

Solbergsvägen 41, Stockholm

Välkommen till oss

Britt Stenman, Verksamhetschef

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, Öppenvård
De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson som stöd i praktiska saker och som samtalspartner kring moraliska funderingar. Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner för individinriktade stödinsatser i när- och hemmiljö. Vi åtar oss uppdrag enligt SoL, LVU och LSS.

Verksamheten

Kvalificerat kontaktmannaskap

Det finns många exempel på att behovet av öppenvårdsinsatser för unga och vuxna är stort. En del befinner sig till exempel i riskzonen för kriminalitet och droger medan andra uppvisar symptom som långvarig nedstämdhet, isolering eller depression. Vissa personer behöver stöd i samband med utslussning från familjehemsvård, sjukhus, behandlingshem eller annan institutionsvistelse. Personer med funktionsvariationer kan behöva tydlig struktur och extra stöd för att klara av en meningsfull vardag.

Det kvalificerade kontaktmannaskapet kan anpassas till mycket varierande situationer avseende situation, stödbehov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, begynnande/avtagande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar) eller stöd i när- och hemmiljö.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar med kvalificerat kontaktmannaskap!

Kontaktpersoner

Kvalificerade kontaktpersoner

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

Våra kvalificerade kontaktpersoner har beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitter en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med bred språklig och kulturell bakgrund. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete.

Våra kontaktpersoner arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och individuellt utformade genomförandeplaner med mål och delmål. Utöver klienten kan kontaktpersonen även träffa personer i klientens familj och nätverk för att möjliggöra bästa möjliga stöd. Kontaktpersonen informerar regelbundet socialtjänsten om hur arbetet fortlöper genom planeringsmöten, telefon-/mailkontakt och skriftlig dokumentation.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.358033,"lng":17.952116},"content":"<h4>Attendo Öppenvård Stockholm</h4><p>Solbergsvägen 41 </br> 168 88 Stockholm </br> Stockholms län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.358033,17.952116' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Solbergsvägen 41,
168 88 Stockholm
Stockholms län

Öppna vägbeskriving