• Individella uppdrag
  • Kvalificerade kontaktpersoner

Attendo kontaktmannaskap

Kvalificerat kontaktmannaskap · Individuella uppdrag

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson som stöd i praktiska saker och som samtalspartner kring moraliska funderingar. Vi erbjuder kvalificerade kontaktpersoner för individinriktade stödinsatser i när- och hemmiljö. Vi åtar oss uppdrag enligt SoL, LVU och LSS.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS

Telefon:

076-864 31 70

E-post:

Fax:

010-150 58 43

Adress

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Mer information om Attendo kontaktmannaskap

Om verksamheten

Det finns många exempel på att behovet av öppenvårdsinsatser för unga och vuxna är stort. En del befinner sig till exempel i riskzonen för kriminalitet och droger medan andra uppvisar symptom som långvarig nedstämdhet, isolering eller depression. Vissa personer behöver stöd i samband med utslussning från familjehemsvård, sjukhus, behandlingshem eller annan institutionsvistelse. Personer med funktionsvariationer kan behöva tydlig struktur och extra stöd för att klara av en meningsfull vardag.

 

Det kvalificerade kontaktmannaskapet kan anpassas till mycket varierande situationer avseende situation, stödbehov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, begynnande/avtagande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar) eller stöd i när- och hemmiljö.

 

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer. Våra kvalificerade kontaktpersoner har beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitter en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med bred språklig och kulturell bakgrund. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete.

 

Våra kontaktpersoner arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och individuellt utformade genomförandeplaner med mål och delmål. Utöver klienten kan kontaktpersonen även träffa personer i klientens familj och nätverk för att möjliggöra bästa möjliga stöd. Kontaktpersonen informerar regelbundet socialtjänsten om hur arbetet fortlöper genom planeringsmöten, telefon-/mailkontakt och skriftlig dokumentation.

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar med kvalificerat kontaktmannaskap!