Kvalitetstermometer

För att veta att vi ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg som ger oss ett mått på kvaliteten i verksamheten. Vi kallar den kvalitetstermometern och den väger samman olika delar av kvalitet i verksamheterna för att vi ska få ett mått på hur verksamheten mår.

Vi mäter och följer upp

Med hjälp av kvalitetstermometern kan vi ta tempen på kvaliteten i en specifik verksamhet vid en viss tidpunkt vilket ger oss värdefull information om vad som fungerar bra och vad vi kan behöva förbättra. 

I kvalitetstermometern mäter vi de viktigaste kvalitetsresultaten i verksamheten och väger ihop dem. Allt från resultatet i den senaste brukarundersökningen och i vår interna granskning (egenkontrollen) till antal genomförda riskanalyser och upprättade genomförandeplaner. Termometern belyser olika områden som viktas och sammanställs till ett resultat:

  • Brukarundersökning – genom en enkät får alla kunder ange hur nöjda de är med omsorgen
  • Egenkontroll – vår egna årliga granskning av verksamheterna för att se att vi har ordning på exempelvis säkerhetsrutiner, avtal och dokumentation
  • Externa granskningar – resultaten i externa granskningar och kontroller från kommuner och Socialstyrelsen
  • Allvarliga händelser –  vi rapporterar allvarliga avvikelser i verksamheten som Lex Maria eller Lex Sarah
  • Händelsehantering – vi kontrollerar att alla händelser rapporteras in och att det finns åtgärdsplaner och uppföljningar
  • Riskanalyser – risker mäts och analyseras för en tryggare omsorg för den enskilde
  • Genomförandeplan/metod – alla personer i äldreomsorgen ska ha en uppdaterad genomförandeplan som ligger till grund för hur omsorgen utformas. Inom omsorg till funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg utvärderas metoder.

Delarna är olika viktade och delas in i resultatnivåer som ger en bild av kvaliteten vid mättillfället. Chef och medarbetare går igenom resultatet varje månad för att se att allt fungerar som det ska eller om åtgärder behöver sättas in.

Har du frågor om kvalitetsarbetet på en enskild verksamhet kontakta gärna verksamhetschefen.