Finansiell information

Ett växande företag i hela Norden

Allt fler vänder sig till Attendo för att få sina behov av omsorg och vård tillgodosedda. Under 2015 omsatte Attendo drygt 9,8 miljarder kronor fördelat på fyra länder. Vinsten efter skatt och finansiella kostnader uppgick till 286 miljoner konror, eller strax under 3 procent.

Attendo betalar skatt i de länder där verksamheten går med överskott. Under 2015 betalade Attendo totalt 86 miljoner kronor i skatt.

Attendo (miljoner kronor) 2017 2016 2015
Omsättning 8 977 10 212 9 831
Rörelseresultat (EBITA) 890 1002 933
Vinst 542 649 286
Vinstmarginal,% 6,0 6,4 2,9%
Antal anställda (medeltal) 14 341 14 824 14 512
Betald skatt 207  140  86

 

Attendo i Sverige
Attendo grundades i Sverige 1985 som Svensk Hemservice AB. Sedan dess har verksamheten vuxit till att omfatta över 250 olika verksamheter i mer än 80 kommuner. Den svenska verksamheten står för omkring hälften av Attendos totala omsättning, och är tillsammans med Finland Attendos viktigaste marknad.

Attendo har lång erfarenhet av att driva verksamheter på uppdrag av kommuner, framförallt som entrepenad. Idag drivs huvuddelen av verksamheterna i Sverige i egen regi, där Attendo själva utformar verksamheten.

Attendo 2017 Sverige Totalt
Omsättning (miljoner kr) 5 664 8 977
Antal anställda (medeltal) 8 804 14 341
Enheter i drift 305 702
Platser i boenden 6 461 16 940
  - varav Egen regi 3 707 13 262
Hemtjänstbrukare 10830 13 760
  - varav Egen regi 10 080 12 370
Lokal närvaro (antal kommuner) 86 198