Hur vi bidrar

Bättre välfärd med privata aktörer

Det är inte så länge sedan långvård med flerbäddsalar och stora vårdhem för funktionsnedsatta var en vanlig företeelse i svensk omsorg. Mycket har blivit bättre inom omsorgen på senare år, inte minst för att synen på den enskilde har ändrats. Idag är det självklart att det är individens behov och önskemål som styr omsorgen. Inträdet av privata utförare på marknaden har haft en viktig roll att spela och medfört nytänkande och kvalitetsutveckling i hela branschen.

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har vi varit delaktiga i omsorgsbranschens utveckling på olika sätt för att skapa en bättre omsorg. Till exempel började vi med social dokumentation långt innan det var lagstadgat. Kontaktmannaskapet - som nu blivit branschstandard och kundens ”egen-tid” tillsammans med kontaktmannen,  är också något vi var tidiga med. Attendo var även först i branschen med att ge ut ett kvalitesbokslut  2012.

I en undersökning som jämfört äldres levnadsvillkor kom Sverige på första plats, det fastslår Help Age International i sin allra första världsranking (Global Age Watch Index)


Samarbete för kvalitetsutveckling

Idag är det många kommuner som väljer att samarbeta med privata omsorgsföretag eftersom det bidrar till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som det blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Fördel för kommuner

Kommunerna har en utmanande uppgift i att tillgodose ett växande antal äldres behov av vård och omsorg och samtidigt hushålla med skattebetalarnas pengar.  Här kan vi entreprenörer bli en samarbetspartner och bidra med nya idéer som driver utvecklingen framåt vilket avlastar kommunerna som lägga mer tid på andra prioriterade områden.

Fördel för kunden

I många kommuner kan den enskilde kunden själv välja den hemtjänstutförare man har förtroende för, eller det äldreboende man vill bo på. Det är en följd av lagen om valfrihetssystem (LOV) från 2009. Lagen har medfört en större lyhörd för den enskildes behov och önskemål vilket bidragit till ett bredare utbud av boenden med särskilda inriktningar, som olika språk- och omsorgsprofiler. Attendo har utvecklat särskilda livsstilskoncept som Sport & SPA, Utevistelse & Trädgård och Kultur & Nöje där verksamheten helt präglas av en inriktning och ger äldre möjlighet att välja boende efter intresse.

Fördel för medarbetare

För många medarbetare inom vård och omsorg är det viktigt att ha mer än en arbetsgivare (kommunen) att välja på. Genom att det finns fler arbetsgivare kan undersköterskor och sjuksköterskor  i omsorgen välja arbetsgivare vilket bidrar till en sund rörlighet på marknaden. Som privat utförare vill vi vara en attraktiv arbetsgivare och locka till oss riktigt skickliga medarbetare som ska kunna göra karriär i företaget.

I en undersökning , Jobbhälsobarometern, framtagen av Sveriges företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex år 2015, visas att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting.

 


Olika lösningar för olika kommuner

Det finns olika driftsformer för omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Tjänsterna upphandlas enligt Lagen om offentlig (LOU) upphandling eller Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Egen Regi

Attendo och andra privata utförare bygger äldreboenden och boenden för funktionsnedsatta  som drivs i egen regi och där man säljer platser till kommunerna efter behov och efterfrågan. En privat utförare kan avlasta kommunen genom att ta hand om hela processen, från att leta tomt och bygga  till att köpa in inventarier och rekrytera personal. För kommunen finns det även fördelar med att den privata utföraren tar den finansiella risken genom att investera i tomt, byggnad, inventarier  samtidigt som kommunen bara köper det antal platser man är i behov av.

Entreprenader

Innebär att utföraren ansvarar för verksamheten i ett vård- eller gruppboende, ett asylboende eller i hemtjänst som upphandlats av kommunen. Utföraren erbjuder anställning för medarbetarna i verksamheten medan kommunen har ett fortsatt ansvar för de fastigheter där  tjänsterna utförs.  Avtalet med kommunen löper normalt mellan fyra till sju år med möjlighet till viss förlängning. Efter eventuella förlängningsperioder måste en ny upphandling ske.

Kundval

Är vanligast inom hemtjänsten men förekommer även i särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. När Lagen om valfrihet kom 2009 var det många kommuner som valde att införa valfrihetsmodellen som innebär att kunden själv kan välja utförare, efter att kommunen delgett biståndsbeslut. De privata utförarna ansöker till kommunen om att bli auktoriserade och ersättningen är samma till den privata utföraren som till den kommunala.