• Träningsboende med individuella uppdrag
 • Kvalificerat kontaktmannaskap

Attendo Träningslägenheter

Träningslägenheter

I Attendos träningslägenheter får varje boende individuellt stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från Ivo.

Verksamhetschef

Bakhtiar Ibrahim

Telefon: 076-864 31 70

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
   
   
   
   

Telefon:

076-864 31 70

E-post:

Fax:

010- 150 58 43

Adress

Malmgårdsvägen 63, 118 63 Stockholm

Mer information om Attendo Träningslägenheter

Om verksamheten

Verksamheten vänder sig till vuxna och unga vuxna som fyllt 18 år och som är i tillfälligt behov av stöd för att i framtiden klara ett eget boende men som inte är i behov av personal dygnet runt. För att klara denna typ av boende bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället och ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller liknande. Den boende får inte befinna sig i ett aktivt missbruk eller vara aktivt kriminell. Boendeformen lämpar sig väl för utslussning från HVB/behandlingshem, PUT-boenden, familjehem, stödboende etc. Vi tar emot placeringar enligt SoL och vänder oss även till personer med insatser enligt LSS. De flesta lägenheterna består av ett rum och kök och är fullt utrustade med husgeråd, möbler och TV. Vid inflytt erhåller klienten ett startkitt som består av bl.a. husgeråd, lakan och sängkläder/madrass som får tas med vid utflytt.

Det övergripande målet med boende i träningslägenhet är att den boende skall utvecklas till en självständig individ som klarar att sköta ett boende på egen hand både ekonomiskt, praktiskt och socialt. Vid inflytt i träningslägenhet tillsätts en kontaktperson som arbetar med klienten utifrån uppdrag från socialtjänsten. Kontaktpersonen arbetar även utifrån målet att ge brukaren nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att brukaren på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

Kontaktpersonen skall vara en av Attendos kontaktpersoner då vår erfarenhet av verksamheten visat att arbetet med individen uppnår bäst resultat då kontaktpersonen är känd för träningslägenhetsvärdarna och att man kan ha gemensam handledning.

Attendos lägenhetsvärdar ser till att lägenheterna sköts och man håller kontakt med fastighetsförvaltaren. Lägenhetsvärd utför nödvändigt underhåll av lägenheten och informerar kontaktpersonen/samordnare på Attendo om man ser att något i den boendes tillvaro inte fungerar. Lägenhetsvärden har möjlighet att bereda sig tillträde till lägenheten om individen uteblir från uppgjorda möten etc. i samråd med verksamhetschef.

Attendo har löpande dygnet-runt-jour för sina medarbetare dit lägenhetsvärdar, kontaktpersonen och den boende kan vända sig för råd och stöd i akut uppkomna situationer. Kontaktpersonerna kan efter samråd/uppdrag från socialtjänsten tillfälligt vara jour för brukaren om behov skulle uppstå.

Individanpassning av insatsen

Arbetet sker utifrån de av socialtjänsten uppsatta målen för insatsen med individuellt utformade genomförandeplaner och med utgångspunkt från varje individs behov och resurser.

Inskrivningsförfarande

 • Samordnare tar emot socialtjänstens förfrågan. Information om aktuell klient, uppdragets utformning och omfattning samt relevant bakgrundshistorik inhämtas.
 • Samordnare bokar informationsmöte med handläggare och klient för information kring boendet och om de regler/rättigheter som är knutna till detta. 
 • Samordnare utser en, utifrån uppdraget och individens behov/problematik, passande kontaktperson.
 • Uppdrag inhämtas av handläggare och utifrån detta upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med klienten. Syftet med detta är att göra klienten delaktig och engagerad i insatsen. Klienten deltar aktivt i att skapa mätbara mål och delmål som han/hon accepterar som rimliga.
 • Genomförandeplanen delges ansvarig socialsekreterare.
 • Klienten ställs omgående i den kommunala bostadskön.
 • Kontaktpersonen gör en budget tillsammans med klienten och följer kontinuerligt upp klientens ekonomi.
 • Kontaktpersonen hjälper klienten att öppna ett bankkonto med anslutande internetbank.
 • Kontaktpersonen stöder klienten till självständighet kring vardagliga sysslor som är grunden för att leva ett självständigt, ansvarfullt liv. Dessa innefattar bl.a. inköp/planering av mat, hygien- och städartiklar, städning, matlagning och tvätt.
 • Kontaktpersonen och lägenhetsvärd arbetar tillsammans kring frågor som rör regler/beteenden som gäller när man bor i lägenhet och gentemot grannar (t ex ljudnivå, tider för tvätt etc.).
 • Kontaktpersonen tillser att klienten gör årliga tandläkarbesök samt läkarkontroll vid behov.
 • Kontaktpersonen har kontinuerliga samtal med klienten utifrån uppdragets utformning och kring livet i stort. Klienten får genom strukturerade samtal hjälp att reflektera över sin situation och sina behov såväl som sina möjligheter och styrkor.
 • Kontaktpersonen har också en samordnande roll kring att hålla kontakt med socialtjänst och ev. andra inblandade samarbetsparter.

Träningsboende --> Eget boende

Lägenhetsvärden gör hembesök i klientens lägenhet varannan vecka (första månaden en gång per vecka) och hjälper klienten med praktiska sysslor i boendet och lär på ett pedagogiskt sätt ut hur man tar hand om exempelvis saker i hemmet som gått sönder.

Vid behov kan kontaktpersonsuppdraget utökas, allt utifrån klientens individuella behov. Andra insatser så som ART (av diplomerad ART instruktör) eller familjebehandling kan köpas till.

Uppföljning

Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls där ansvarig socialsekreterare, kontaktperson, lägenhetsvärd och klient tillsammans utvärderar insatsen. Vid behov revideras uppdrag och genomförandeplan. Klienten skall vid alla tillfällen känna sig väl insatt i och förstå syftet med de handlingar som beskrivs i genomförandeplanen.

Kontaktpersonen dokumenterar arbetet var tredje månad (eller på begäran oftare) i form av ett PM som överlämnas till ansvarig socialsekreterare. Dokumentationen utgår från genomförandeplanen och beskriver således vilka delmål klienten uppnått och hur detta skett. PM:en används även som underlag vid uppföljning.

Utskrivningsförfarande

 • Socialtjänsten kontaktar samordnare för uppsägning av avtalet om träningslägenhet.
 • Lägenhetsvärd bokar ett s.k. utflyttningsmöte med klienten och kontaktperson för information om rutiner vid utflytt d.v.s. flyttstädning, adressändring, återlämning av nycklar osv.
 • Klienten får flyttkartonger och städmaterial från Attendo.
 • Klienten får hjälp att köra ett flyttlass till en ny adress.
 • Ett avslutande PM skrivs av kontaktpersonen och översänds till handläggare.