Det här är Attendo LSS

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, och barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, hörselnedsättning med teckenspråkig personal samt Prader-Willis syndrom.


Önskar du veta mer om Attendo LSS eller har en förfrågan om plats på någon av våra LSS-verksamheter kan du ringa 070-783 22 30. 

Du kan även använda formuläret nedan så ringar vi upp dig så snart som möjligt.

Våra områden

Funktionsnedsättning vuxna

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

Läs mer

Funktionsnedsättning barn & unga

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

NimbusAkademin

NimbusAkademin erbjuder utbildning och handledning kring tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Läs mer

Attendo LSS


För att tydliggöra hur vi tillsammans med dig utifrån våra värderingar, metoder och arbetssätt utformar ditt stöd har vi valt att presentera det genom fem olika värdegrunder vilka är: Inflytande & delaktighet, Styrkor & förmågor, Trygghet, Livskvalitet samt Helhetssyn. 

Inflytande & delaktighet

Inflytande & delaktighet

Inflytande och delaktighet är Attendos utgångspunkter för att stärka dig som individ och möjliggöra att leva ett liv som andra. Du med funktionsvariationer ska få det individuella stöd du behöver för att få jämlika möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet i samhällslivet.

check Kommunikation är en förutsättning för delaktighet och inflytande. 

Med detta som grund tillsammans med våra värderingar; kompetens, engagemang och omtanke, stöttar vi dig både till inflytande och delaktighet. Det gör vi bland annat genom

 • En egen diplomerad stödperson som säkrar inflytande, trygghet, samordning och kontinuitet 
 • Ett hälsofrämjande förhållningssätt grundat på respekt för din rätt till självbestämmande och integritet 
 • Väl anpassade metoder och arbetssätt som utgår från dina individuella behov och förmågor 

Styrkor & förmågor

Styrkor & förmågor

Utifrån dina styrkor, intressen, drömmar och behov stödjer vi dig i att hitta motivation för saker du vill göra och förändra. Vi anpassar miljön, kommunikationen och informationen så att du känner att du förstår och kan hantera det du gör och kan vara delaktig i de aktiviteter och stödinsatser du önskar och upplever som meningsfulla.

check Vi stödjer dig utifrån dina styrkor och förmågor.

 • Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt med ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi är positiva och lösningsorienterade när det kommer till utmaningar och utgår från dina färdigheter.
 • Målet är att du ska kunna fatta självständiga beslut och att dina värderingar samt din upplevelse av mål och mening i livet ska vara utgångspunkten.
 • Vi förstärker och bygger kommunikationsstöd utifrån dina färdigheter och behov. Det kan omfatta tal, skrift, bilder (GAKK), stödtecken (TAKK), teckenspråk, peka och visa, kroppsspråk, ljudningar och ”ögonspråk”.

Trygghet

Trygghet
Hos oss får du tillgång till en diplomutbildad stödperson som har som främsta mål att erbjuda personligt stöd baserat på tillit och förtroende. Du och din stödperson träffas regelbundet för att stämma av dina önskemål, skapa förutsägbarhet och ge dig kontroll över din livssituation. Rutinerna säkerställer att du alltid erhåller ett konsekvent stöd som är anpassat efter dina specifika behov, oavsett vilken personal som assisterar dig.

check Vi värnar om din trygghet.

 • Genom våra värderingar, där din upplevelse och känsla har en central plats, kommer vi att bemöta dig på det sätt som du önskar. All vår personal agerar i enlighet med en gemensam värdegrund som grundar sig på omtanke, engagemang och kompetens.
 • Vi har en teambaserad organisation. För att uppnå att din omsorg är anpassad efter dig och enligt evidensbaserad praktik och förhållningssätt arbetar vi tillsammans med dig i tvärprofessionella team. Med detta menar vi ett samarbete mellan flera olika yrkesgrupper, vilket kan variera över tid beroende på dina behov

 

Livskvalitet

Livskvalitet
Livskvalitet innebär för många att man känner välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt, baserat på hur man vill leva sitt liv. Med respekt för din integritet, lika värde och med ett salutogent förhållningssätt stödjer vi dig så att det är möjligt. Där du möjligtvis upplever hinder, arbetar vi tillsammans med dig för att hitta lösningar genom att stärka dina resurser, erbjuda stöd där det behövs och tillhandahålla service där du upplever det som utmanande.

check Vi supportar dig till att leva ditt liv som du önskar utifrån dina förutsättningar.

 • Du sätter dina individuella mål baserat på vad som är viktigt för dig att utveckla eller förändra.
 • För att du ska ha bättre möjlighet att uppnå dina mål tar vi fram en plan tillsammans som följs upp minst 2 gånger per år tillsammans med din diplomerade stödperson.

 

 

 

Helhetssyn

Helhetssyn
Vi värnar ditt sociala liv, dina värderingar, intressen, livsåskådning, kultur och vad som är viktigt för dig. Du är unik och har rätt att vara den du är och den du vill vara.

check Vi stödjer dig utifrån hela din livssituation.

 • Utifrån dina önskemål samarbetar vi med ditt nätverk och hjälper dig att skapa samt bibehålla kontakter med personer som är viktiga för dig för att du både ska få ett professionellt och personligt stöd utifrån ditt liv, dina erfarenheter och din livssituation.
 • Vi ser dina styrkor, utmaningar samt behov och lyssnar in dina önskemål och drömmar samt analyserar omgivande faktorer för att stärka dig till kontroll över din livssituation.
 • Vi genomför en intern brukarundersökning just för att dina synpunkter är viktiga för oss i vår strävan att alltid bli bättre!

 

Våra vanligaste metoder och arbetssätt

Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

Metod- och arbetsbank

Mer information

Om LSS

Om LSS

LSS är de rättigheter som du med funktionsnedsättning har. Med olika insatser ser lagen till att du har en så fungerande vardag som möjligt.

Läs mer
Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik – vad är det?

Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, EBP, som utgår från socialstyrelsens kunskapsstöd, rekommendationer och olika arbetsverktyg.

Bästa möjliga metod
Metoder och arbetssätt

Våra vanligaste metoder och arbetssätt

Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

Metod- och arbetsbank
LSS bärande principer

LSS bärande principer

Vi vill ge dig den bästa möjliga omsorgen och leva upp till de bärande principerna i Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Modell för metodarbete

Aktuellt inom LSS

Aktuella lediga platser gruppboende, korttids och daglig verksamhet

Här har vi samlat verksamheter som har ledig plats i dagsläget. Välkommen att höra av dig med en förfrågan direkt till respektive verksamhetschef.

2024-03-12

Julia vinner i Funkisfestivalens delfinal

Vinnare i söndagens funkisfestival i Järfälla är Julia Tynne med låten Lucky! 🤩👏👏

2024-01-20

Attendo LSS bygger nytt boende i Gävle kommun

Tillsammans med Hemsö och Maxim arkitekter har Attendo arbetat fram planritningarna till det nya LSS-boendet som nu håller på att förverkligas i Gävle. Baserat på gemensamma erfarenheter byggs gruppbostaden för att skapa en boendemiljö där man har avlägsnat korridorer och sterila miljöer. Istället har man planerat mysiga mötesplatser och rum med färgsättningar i varma jordfärger för att skapa en hemliknande och trygg atmosfär.

2023-12-20

Årets omsorgshjälte inom LSS! Grattis Denise Lorentzon!

Det är helt fantastiskt att en av våra medarbetare från Attendos Barnboende i Ösmo tog hem det stora priset som Omsorgshjälte! Av 2500 medarbetare så var det just Denise Lorentzson som kammade hem priset! Stort, stort grattis! 🤩🙏🏻"Idag stod det klart att det var Denise Lorentzson som skulle ta hem titeln Årets omsorgshjälte i segmentet LSS och IOF.

2023-12-18

Så ansöker du om LSS

1

Ansök om insats

För att kunna bli erbjuden en LSS-insats, behöver du själv göra en ansökan. Ansökan gör du hos kommunen.

2

Kommunen tar ett beslut

Kommunen gör en utredning och erbjuder det stöd och den service som bäst möter behoven. Du som ansöker får vara delaktig i hur stödet utformas och när det ska genomföras.

3

Välj din omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?