Vi erbjuder omsorg utifrån personens förutsättningar

På Attendo har vi ett så kallat personcentrerat förhållningssätt när vi möter personer med demenssjukdom. Det innebär att vi alltid utgår från personens behov och önskningar i omsorgen. Förhållningssättet har tre viktiga delar som är avgörande för personens välbefinnande.

Omvårdnad. Det innebär ett hälsofrämjande arbete med fokus på personen, inte på sjukdomen. Vi tar fram en individuell planering i samråd mellan personen och hälso- sjukvården där individens behov, intressen och önskemål är det centrala. Samarbetet med närstående är en självklar del.

Vårdmiljö. Vi erbjuder en trivsam vård- och omsorgsmiljö som är stödjande, igenkännande och innehåller meningsfulla aktiviteter enskilt eller tillsammans med andra.

Medarbetare. Att arbeta inom demensomsorgen är en ansvarsfull uppgift som kräver både kunskap och erfarenhet. På Attendo erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare i syfte att öka kunskapen och förståelsen kring sjukdomen. Det är en ständigt pågående process. Vid nyanställningar eftersträvar vi alltid att hitta medarbetare med specifika erfarenheter och utbildningar inom demensområdet.

Vår ledstjärna är att den boende ska känna trygghet och värme och att den enskildes behov sätts i centrum. Vård- och omsorgspersonal ska ha tålamod, intresse och engagemang. Vårt fokus ska vara på rätt bemötande och att jobba utifrån varje individs förutsättningar och behov.

Det är viktigt att alltid respektera personens integritet. Den ska alltid bevaras och behandlas med respekt, liksom behållande av kvarvarande funktioner och bekräftande av känslor. De närståendes betydelse får inte heller underskattas. De är oerhört viktiga för tryggheten hos personer med demenssjukdom och underlättar hans eller hennes möjligheter att klara sitt dagliga liv och behålla sin livskvalitet.

Attendo använder sig av BPSD-registret, som är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

BPSD-registret ger medarbetarna på våra boenden bättre möjligheter att arbeta strukturerat och systematiskt samt få en förståelse till den problematik som orsakas av BPSD.

Mer information om kvalitetsregistret BPSD