Hoppa till huvudinnehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter

Attendo är ett ledande omsorgs- och vårdföretag som utför kvalificerade tjänster av hög kvalitet på uppdrag av offentliga beställare. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar vi in och bearbetar olika personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter och integritetskänsliga uppgifter till Attendo. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt fastställda interna riktlinjer och rutiner som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning GDPR och i enlighet med svensk lagstiftning, samt övriga riktlinjer som gäller inom Attendo-koncernen.

Attendo AB (publ) är ytterst personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom alla delar av Attendo.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation du har till Attendo: t.ex. om du är kund hos oss eller närstående till en av våra kunder, om du har sökt jobb hos oss. Du kan läsa mer i våra integritetspolicyer nedan som riktar sig mot olika kategorier av individer.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke där personuppgiftsbehandlingen är baserad på samtycke. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler, regler kring bevarande av journalhandlingar eller uppgifter som behövs för att Attendo ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig, eller göra ändringar i befintlig information, kan du kontakta oss genom att fylla i och skicka in blanketten som finns på denna sida enligt instruktionen på blanketten. Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran. Vissa rättigheter, i tillämpliga fall, kan utövas på ett automatiserat sätt via t.ex. Attendos rekryteringsportal. Du kan läsa mer om dina rättigheter i integritetspolicyerna nedan.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Begäran om utdrag, ändring, radering av personuppgifter m.fl. ska ske på blanketten som finns att ladda ned här.

Blanketten skickas per post på adress

Attendo Sverige AB
Att: DPM (data protection manager) Attendo Skandinavien
Box 715
182 17 DANDERYD
SWEDEN

Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia av din (och ditt eventuella ombuds) giltiga ID-handling för att styrka din identitet, utan detta kommer vi inte att kunna besvara din begäran.

Om du vill skicka den ifyllda blanketten via epost kan du skicka den till Attendos dataskyddsfunktion dataprotection@attendo.se. Glöm inte att kryptera den ifyllda blanketten och kopian på din vidimerade ID-handling när du skickar dessa via epost.

Utlämnande av personuppgifter

Attendo lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare. Vi kan till exempel lämna uppgifter till kommunen när vi enligt avtal är bundna att lämna över journalhandlingar eller återrapportera till kommunen, till Skatteverket för ansökan om RUT och inkassobyråer för indrivning av fordran. Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Attendos leverantörer av IT- och verksamhetstjänster som vi tecknat avtal med för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter kommer att även lämnas ut i det fall det följer av lag, förordning eller av domstols- eller myndighetsbeslut. Du kan läsa mer om dessa utlämnanden i integritetspolicyerna nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Attendo jobbar aktivt och systematiskt med informationssäkerhet. Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

Om cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookie policy. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till användandet av cookies via cookie knappen i hörnet på vår webbsida.

Vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna säkerställa driften av den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt samtycke (rättslig grund). Ytterligare information om ändamålen, gallringsperioder osv. är angiven nedan.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Ange gärna ditt samtyckes-ID och datum om du har frågor gällande ditt samtycke till användning av cookies.

Hur kontaktar jag Attendo kring dataskyddsfrågor?

Du kan kontakta Attendo via e-postadressen dataprotection@attendo.se om du har frågor kring Attendos behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter elektroniskt.

Om du vill komma i kontakt med Attendos dataskyddsombud är du välkommen att skicka ett mejl till dpo.attendo@groadvokat.se

Anmälan om personuppgiftsincident