En lärande organisation

Hög kvalitet i vår verksamhet är avgörande för att vi ska ha nöjda kunder. Vi har därför en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, ex. på äldreboendet eller i hemtjänsten, till det övergripande kvalitetsarbetet som syftar till att vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet.

Våra mål är att:

  • Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns

  • Attendo ska stå för en hög stabil omsorgskvalitet och vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling

Vi arbetar systematiskt med att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Vi är måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljning satsar på ständiga förbättringar – alltid med individernas behov och önskemål i centrum.

Lex Sarah & Lex Maria

Attendos kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Alla avvikelser utreds och analyseras för att vi ska veta vad som  har fungerat och förhindra att eventuella misstag sker igen. Alla nya medarbetare i Attendo får utbildning i avvikelsehantering där Lex Maria och Lex Sarah är en del. Våra rutiner för avvikelshantering uppmuntrar våra medarbetare att alltid rapportera avvikelser, hellre en gång för mycket än tvärtom.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen, som föreskriver att den som är anställd inom vård och omsorg (socialtjänsten) är skyldiga att rapportera övergrepp, vanvård och andra missförhållanden till huvudman. Även risker för missförhållanden ska rapporteras. Med Lex Maria avses motsvarande skyldighet för hälso och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen.


Har du frågor kontakta gärna Attendos kvalitetsavdelning