Hoppa till huvudinnehåll

En lärande organisation

Hög kvalitet i vår verksamhet är avgörande för att vi ska ha nöjda kunder. Vi har därför en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, ex. på äldreboendet eller i hemtjänsten, till det övergripande kvalitetsarbetet som syftar till att vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet.

Våra mål är att:

  • Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns

  • Attendo ska stå för en hög stabil omsorgskvalitet och vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling

Vi arbetar systematiskt med att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Vi är måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljning satsar på ständiga förbättringar – alltid med individernas behov och önskemål i centrum.

Utveckling av Attendos kvalitetsarbete

Attendo var först inom omsorgen med ett digitalt kvalitetssystem, som i senaste version heter AQ22. Systemet används för att dokumentera och utvärdera kvalitetsarbetet i varje verksamhet utifrån fem olika aspekter: systematiskt kvalitetsarbete, allvarliga händelser, extern granskning, dokumentation och internrevision. Det ligger också till grund för Attendos kvalitetsindex.

En bredare syn på kvalitet med fokus på hälsoutfall och livskvalitet

Attendo har under 2022 börjat arbetet med att ta fram nya verktyg och arbetssätt runt kvalitet. Dessa bygger på ett nytt kvalitetsramverk som bl.a mer tydligt inkluderar hälsoresultat och livskvalitet. Det nya kvalitetsramverket utgår från tre olika aspekter på kvalitetsarbetet.

1. Processkvalitet
Strukturer för kvalitetsarbetet, såsom förekomst och följsamhet av rutiner, arbetssätt och processer. En hög processkvalitet visar att en verksamhet dels har rutiner som behövs för att bedriva en trygg omsorg, dels lever upp till och överträffar de krav på dokumentation och uppföljning som följer av rutinerna. Det motsvarar i stort vad som rapporteras i Socialstyrelsens enhetsundersökningar.

2. Kundnöjdhet och kundupplevelse
Mått på hur omsorgen uppfattas av de som tar del av den och deras närstående. Detta är likvärdigt med det som fångas upp i bland annat de nationella brukarundersökningarna, och ger en subjektiv bild av omsorgen på såväl enskilda parametrar som på ett övergripande plan.

3. Livskvalitet
Mått på individ- och gruppnivå som visar vilka faktiska utfall i termer av hälsa, välbefinnande och livskvalitet som omsorgsinsatserna bidrar till. Utgångpunkten är validerade och forskningsbaserade modeller. Livskvalitetssamtal enligt ASCOT-metoden möjliggör t ex en systematisk skattning av hur omsorgens insatser påverkar den faktiska livskvaliteten för den enskilde.

Kvalitet i Attendo

Livskvalitetssamtal – en ny metod för hälsa och välmående

Under våren 2022 införde vi livskvalitetssamtal enligt den evidensbaserade metoden ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit), baserad på forskning vid University of Kent.

Metoden innehåller verktyg som låter oss följa upp omsorgsinsatserna och mäta deras effekt på individens livskvalitet. Målet är att identifiera vad som verkligen gör skillnad för varje kund och lyfta fram vad som behöver förbättras.

ASCOT-metoden bygger på observationer och intervjuer som genomförs för att bedöma kundens faktiska livskvalitet i relation till den teoretiska. Resultaten kan sedan mätas och följas upp på individ-, enhets- och organisationsnivå. De första resultaten har visat en positiv påverkan.

Mer om livskvalitetssamtal

Lex Sarah & Lex Maria

Attendos kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Alla avvikelser utreds och analyseras för att vi ska veta vad som  har fungerat och förhindra att eventuella misstag sker igen. Alla nya medarbetare i Attendo får utbildning i avvikelsehantering där Lex Maria och Lex Sarah är en del. Våra rutiner för avvikelshantering uppmuntrar våra medarbetare att alltid rapportera avvikelser, hellre en gång för mycket än tvärtom.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen, som föreskriver att den som är anställd inom vård och omsorg (socialtjänsten) är skyldiga att rapportera övergrepp, vanvård och andra missförhållanden till huvudman. Även risker för missförhållanden ska rapporteras. Med Lex Maria avses motsvarande skyldighet för hälso och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen.


Har du frågor kontakta gärna Attendos kvalitetsavdelning