Hoppa till huvudinnehåll

Det är inte länge sedan långvård med flerbäddsalar och stora vårdhem för funktionsnedsatta var en vanlig företeelse i svensk omsorg. Mycket har blivit bättre inom omsorgen på senare år, inte minst för att synen på de med omsorgsbehov har ändrats. Idag är det självklart att det är individens behov och önskemål som styr omsorgen. Inträdet av privata utförare på marknaden har spelat en viktig roll som medfört nytänkande och kvalitetsutveckling i hela omsorgssektorn.

Attendo har under drygt 30 år varit delaktiga i att utveckla omsorgen med nya arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Till exempel började vi med social dokumentation långt innan det var lagstadgat. Kontaktmannaskap - som nu är branschstandard - och kundens ”egen-tid” tillsammans med kontaktmannen,  är också något vi var tidiga med. Attendo var även först i branschen med att ge ut ett kvalitetsbokslut.

Samarbete för kvalitetsutveckling

Många kommuner väljer att samarbeta med privata omsorgsföretag för att öka valfriheten och samtidigt påskynda kvalitetsutveckling i omsorgen. Samtidigt bidrar konkurrensen till att kommunernas kostnader genomlyses, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Fördel för beställaren

Kommunerna har en utmanande uppgift i att tillgodose ett växande antal äldres behov av omsorg och samtidigt hushålla med skattebetalarnas pengar. Ett samarbete med privata utförare kan bidra med nya idéer som driver utvecklingen framåt och gör att pengarna räcker till omsorg för fler. Inte minst kan det privata bidra med investeringar i ny kapacitet för att möta framtida behov.

Fördel för kunden

Allt fler kommuner låter den enskilde kunden själv välja den hemtjänstutförare man har förtroende för, eller det äldreboende man vill bo på. Det har medfört ett bredare utbud av utförare och boenden med särskilda inriktningar, som olika språk- och omsorgsprofiler. Attendo har utvecklat särskilda livsstilskoncept som Sport & Spa, Utevistelse & Trädgård och Kultur & Nöje där verksamheten helt präglas av en inriktning och ger äldre möjlighet att välja boende efter intresse.

Fördel för medarbetare

Innan privata utförare tilläts hade medarbetare inom vård och omsorg inget annat alternativ än att jobba för kommunen. Genom att det finns fler utförare kan undersköterskor och sjuksköterskor i omsorgen välja arbetsgivare, vilket bidrar till en sund rörlighet på marknaden. Som privat utförare vill vi vara en attraktiv arbetsgivare och locka till oss de bästa medarbetare som vill göra skillnad i omsorgen. Vill man så kan man också göra karriär inom företaget. Undersökningar visar att anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda med sin arbetssituation än anställda inom kommun och landsting.

Vill du jobba hos oss? Skicka din ansökan här!

Olika lösningar för olika behov

Det finns olika driftsformer för omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Tjänsterna upphandlas enligt Lagen om offentlig (LOU) upphandling eller Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Egen regi

Attendo bygger egna äldreboenden och boenden för funktionsnedsatta som drivs under vårt eget varumärke. Vi säljer platser till kommunerna – ibland även kringliggande - efter det lokala behovet och efterfrågan. En privat utförare kan avlasta kommunen genom att ta hand om hela processen, från att leta tomt och bygga  till att köpa in inventarier och rekrytera personal. För kommunen finns det även fördelar med att den privata utföraren tar den finansiella risken genom att investera i tomt, byggnad, inventarier  samtidigt som kommunen bara köper den omsorg man har behov av.

Entreprenader

En entreprenad innebär att utföraren under en bestämd tid ansvarar för verksamheten i ett vård- eller gruppboende, eller i hemtjänsten i ett visst område som upphandlats av kommunen. Utföraren erbjuder anställning för medarbetarna i verksamheten medan kommunen har ett fortsatt ansvar för de fastigheter där  tjänsterna utförs. Avtalet med kommunen löper normalt mellan fyra till sju år med möjlighet till viss förlängning. Efter eventuella förlängningsperioder måste en ny upphandling ske.

Kundval/valfrihetssystem

Valfrihetssystemet är vanligast inom hemtjänsten men förekommer även i särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. När Lagen om valfrihet kom 2009 var det många kommuner som valde att införa valfrihetsmodellen som innebär att kunden själv kan välja utförare, efter att kommunen delgett biståndsbeslut. De privata utförarna ansöker till kommunen om att bli auktoriserade och ersättningen är samma till den privata utföraren som till den kommunala.