Hoppa till huvudinnehåll

Demens – en folksjukdom

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet. Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det uppskattas att mellan 130.000 - 150.000 personer i Sverige i dag lever med någon form av demenssjukdom. Det finns enligt Demensförbundet ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom som utgör 60 procent av de insjuknade.

Våra äldreboenden med demenskompetens

Vårt demenskoncept

Inom Attendo arbetar vi utifrån ett enhetligt koncept för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Syftet är att skapa självständighet, delaktighet, trygghet och meningsfullhet hos den enskilde, trots demenssjukdomen som påverkar de kognitiva funktionerna.

Demenskonceptet består av fyra arbetssätt som är viktiga var för sig, men som gemensamt skapar en heltäckande demensvård och omsorg. De fyra delarna är livskvalitetsamtal enligt Ascot, BPSD-registret med skattningar, bemötandeplaner och BPSD-åtgärder, närståendestöd i form av utbildade närståendeombud i verksamheterna samt utbildningsinsatser enligt ett årshjul.

Livskvalitetssamtal – en ny metod för hälsa och välmående

Under våren 2022 införde vi livskvalitetssamtal enligt den evidensbaserade metoden ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit), baserad på forskning vid University of Kent.

Livskvalitetsamtalen ringar in kundens grundläggande behov och önskemål, oavsett demenssjukdom eller ej. Med ofta små insatser kan vi höja den enskildes livskvalitet; känslan av självständighet, delaktighet, trygghet och meningsfullhet.

ASCOT-metoden bygger på observationer och intervjuer som genomförs för att bedöma kundens faktiska livskvalitet i relation till den teoretiska. Resultaten kan sedan mätas och följas upp på individ-, enhets- och organisationsnivå. De första resultaten har visat en positiv påverkan.

Mer om livskvalitetssamtal

BPSD-registret

BPSD betyder beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, och det drabbar ca 90 % av alla som insjuknar i en demenssjukdom. Symtomen är svåra för både den enskilde och för omgivningen, och ofta svåra att behandla och avleda. Exempel på symtom är vanföreställningar, hallucinationer, ångest, oro och utåtagerande beteende, men även tysta symtom som förändringar i matlust, depression och apati.

BPSD-registret är ett svenskt kvalitetsregister som används både till forskning och för behandling av BPSD. Vid inflyttning och därefter en gång var sjätte månad, eller vid behov när den enskildes mående och hälsa förändras på något sätt, genomförs en skattning av BPSD.

Mer om BPSD

Närståendestöd

Varje verksamhet erbjuder närståendestöd i form av utbildade närståendeombud. Närståendestödet ska utformas utifrån de närståendes behov och kan därför skilja sig mellan olika verksamheter.

Precis som varje kund som flyttar in erbjuds även närstående alltid ett välkomstsamtal senast ca två veckor efter inflyttning. Samtalet hålls av närståendeombud och kontaktperson och utgår från en samtalsmall med syfte att ringa in den enskilde närståendes behov, förväntningar och önskningar. Välkomstsamtal med närstående sker utan kunden, just för att fokus ska ligga på den närstående. Detta samtal är en viktig grund för hur verksamhetschef tillsammans med närståendeombud utformar verksamhetens närståendestöd.

Du som närstående är viktig

Utbildningar

Att arbeta med människor i behov av vård och omsorg är ett av de viktigaste arbeten som finns. Oavsett om man arbetar på ett äldreboende eller i hemtjänsten, ska man förstå den enskildes behov och kunna omsätta det till individuellt anpassad omsorg.

Det finns en årsplanering för utbildningar och hela Attendo genomför samma utbildning samma månad. Vinsterna med detta är att vi säkerställer att medarbetare genomför utbildningarna en gång per år samt att vi kan följa upp utbildningen med värderingsövningar och reflektioner från medarbetare. 

Engagerade medarbetare

Vad är demens och hur påverkar den individen?

Att få en demensdiagnos är omtumlande. Även för närstående till den drabbade. Kanske har man anat under en tid att det är något som inte är som det ska. Något som inte hör till ett normalt åldrande. Glömska, förändrat beteende och initiativlöshet är exempel på symtom som brukar väcka misstankar hos närstående. På vilket sätt de första symptomen uppträder skiljer sig från person till person och mellan de olika demensdiagnoserna.

På Attendo har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas, men också stöd till närstående. Våra demensexperter håller sig á jour med forskning och framsteg på området och vi jobbar med evidensbaserade metoder för att hjälpa och förstå dem som drabbats.

Frågor & Svar

 

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter.


Vad är tidiga tecken på demens?

En person med demenssjukdom får ofta försämrat minne, nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt förmåga att tolka sin omgivning. En del personer får nedsatt praktisk förmåga och vissa utvecklar personlighetsförändringar.
 

Vad är det för skillnad på demens och alzheimer?

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste demenssjukdomarna och innebär att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. Alzheimer står för mer än 60 procent av samtliga demensfall.
 

Att leva med demens

Demenssjukdom innebär en stor omställning för den som drabbas, men också för närstående. Sjukdomens utveckling kan dock se mycket olika ut. Många kan leva ett normalt och självständigt liv under många år, medan andra får en snabb försämring av viktiga funktioner. Det är viktigt att komma i kontakt med hälsovården om man misstänker att man har en begynnande demenssjukdom eller att man har närstående som man misstänker har demens. Sjukvården erbjuder minnesutredningar och medicinska tester för att diagnostisera sjukdomen.

Läs mer om minnesutredningar på hjärnfondens hemsida

Hjälp från hemtjänst

Till en början bor många personer med demenssjukdom hemma med stöd av hemtjänst. Det är kommunen som bedömer omsorgsbehov. Ta kontakt med kommunen där du bor för att se vilket stöd du eller din närstående kan få. Innan du väljer utförare av hemtjänst kan det vara bra att ta kontakt med utföraren för att höra om vilken erfarenhet de har för att stötta personer med demens.

Se om vi finns på din ort

Att flytta till ett äldreboende

När demenssjukdomen utvecklas kommer den som påverkas ofta till ett stadium då denne inte längre kan bo kvar hemma utan behöver en plats på ett äldreboende.  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om det finns behov av dygnet-runt-omsorg.

Attendo är den privata omsorgsaktör i Sverige som har längst erfarenhet av äldreomsorg med inriktning på demens. Vi har äldreboenden på ett flertal platser i Sverige och huvuddelen av dessa boenden har avdelningar anpassade för personer med demenssjukdom. I länken nedan kan du se om Attendo har boende på din eller din närståendes ort.

Se om vi finns på din ort

Mer information om demens

BPSD-registret

Vi använder oss av BPSD-registret som är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

Läs mer

Till dig som närstående till en person med demenssjukdom

En demenssjukdom är även de anhörigas sjukdom. Här är några generella tips som kan vara bra för dig som närstående att tänka på.

Läs mer

Yngre demens

På några av Attendos boenden finns verksamheter särskilt utformade för personer under 65 år med demenssjukdom.

Läs mer

Alzheimers

Vad är Alzheimers och hur påverkar den individen? Majoriteten av alla demensfall är Alzheimers sjukdom. Vävnader i hjärnan förstörs och nervceller börjar dö.

Läs mer

Vaskulär demens

Den näst vanligaste orsaken till demens är vaskulär demens och står för ungefär en fjärdedel av fallen.

Läs mer

Lewy body demens

En annan demenssjukdom är Lewy body demens, som forskarna uppskattar drabbar ca 15 procent av de patienter som har Parkinsons sjukdom. Små sfäriska strukturer som innehåller protein kan bidra till att nervceller dör.

Läs mer

Intresserad av äldreboende?