Om Attendo

Ledande omsorgsföretag

Korta fakta

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens i syfte att, bland annat främja kvalitetsutveckling.

Sedan starten har Attendo utökat verksamheten till många fler platser och nya verksamhetsområden. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och vi har även verksamhet i Finland, Norge och Danmark. I Sverige är vi verksamma inom såväl äldreomsorg som för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF). 

Allt fler kommuner väljer att samarbeta med Attendo och andra privata omsorgsföretag eftersom det bidrar till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som det blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd. 

Fokus på kvalitet

Attendo har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg. Mycket av det som tas för givet i svensk omsorg idag, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” har Attendo varit med och utvecklat.

Vi har en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, på äldreboendet eller i asylboendet,  till det övergripande kvalitetsarbetet som arbetar med att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i hela företaget. 

Hållbarhet

Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare. Dessa områden har identifierats som de viktigaste båda för Attendo och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är Attendos ambition att leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser inom äldreomsorgen. Inom kvalitetsområdet strävar Attendo efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Bygger och investerar i framtidens omsorg

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år och den siffran kommer att öka stadigt de närmaste 20 åren. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Attendo bidrar med att bygga äldreboenden såväl som gruppbostäder för funktionsnedsatta i egen regi. Genom att vi både äger fastigheterna och driver verksamheten har vi större möjlighet att utveckla verksamheten och göra investeringar som gagnar kvaliteten.  

Valfrihet för kunder och medarbetare

I och med uppkomsten av privata alternativ i omsorgen kunde äldre och funktionsnedsatta för första gången välja en utförare som passade en själv. När Lagen om valfrihet (LOV) kom blev det en självklarhet att erbjuda valmöjlighet i de flesta av Sveriges kommuner, i äldreomsorgen såväl som inom omsorgen för funktionsnedsatta.

Även medarbetare inom vård och omsorg har vant sig vid att kunna välja en privat arbetsgivare som alternativ till kommunen. För Attendos del ger det oss möjlighet att rekrytera skickliga och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.