Så kommer vi fortsättningsvis jobba med covid-19

För att minimera smittspridning av covid-19 kommer vi även fortsättningsvis vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens och sjukvårdsregionernas rekommendationer inom vård och omsorg.

  • Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från smitta. Vårt mål är att medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att arbeta med kunderna. Vi arbetar exempelvis med interna informationskampanjer och ger medarbetare möjlighet att vaccinera sig
    på arbetstid.

  • Basala hygienrutiner- vi fortsätter med strikta hygienrutiner och alla medarbetare genomgår obligatorisk utbildning i hygien. Vi tvättar och spritar händerna inför kontakt med kunder.

  • Hygienronder - vi följer upp att vi har en bra hygienstandard genom att utföra hygienronder varje kvartal.

  • Munskydd – medarbetare använder fortsättningsvis munskydd under arbetspassen i kontakt med kunder. Ibland kan aktuell sjukvårdsregion ha andra rekommendationer, t ex. att munskydd ska användas under hela arbetspasset inom äldreomsorgen, inte bara i kontakt med kunderna, och då följer vi naturligtvis det. I hemtjänsten används munskydd alltid hemma hos kund.

  • Besök – vi gläder oss åt att ta emot besök i verksamheten, så länge alla besökare är friska!  Handtvätt och handsprit finns att tillgå.

  • Medarbetare med symtom på Covid-19 ska stanna hemma och ingår i den prioriterade grupp som ska fortsätta testa sig för Covid-19. Innan återgång till arbete ska medarbetaren vara symtomfri i två dagar i enlighet med rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

  • Om misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 skulle uppkomma i verksamheten har vi tydliga rutiner och riktlinjer för att bedriva en säker omsorg för kunden.

Erfarenheter under pandemin

Attendo har gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet.

Analysen visar att det övergripande arbetet har fungerat väl, men också att det funnits utmaningar på enskilda verksamheter i pandemins inledning. Vid genomlysningen har generella brister konstaterats när det gäller exempelvis information till medarbetare om rättigheter och skyldighet att slå larm vid brister, samt i koordineringen mellan central och lokal kommunikation under pandemin.

Som tidigare kommunicerats har Attendo genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga). Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet.

Analysen och åtgärderna som följer av analysen kan du läsa i sin helhet här.