Så kommer vi fortsättningsvis jobba med covid-19

Basala hygienrutiner är grunden i allt förebyggande arbete för att undvika smitta. Alla medarbetare genomgår utbildning i basala hygienrutiner.

Vi följer de riktlinjer och rekommendationer som finns från sjukvårdsregionerna vid misstänkt eller bekräftad smitta av Covid-19 i verksamheten för att säkerställa en god vård.

Forskningsrapport om hantering av covid-19 på äldreboenden

Nyligen släppte Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en ny forskningsrapport om hur covid-19 hanterades på äldreboenden. Denna gång är utgångspunkten personalens upplevelse från fyra äldreboenden i Stockholm under pandemins olika faser. Attendo har varit med och finansierat forskningen, och deltog även i det seminarium där rapporten lades fram.

- Det är en viktig rapport som bekräftar flera av de slutsatser som vi dragit i vår egen utvärdering av hur vi hanterade Corona-pandemin i Attendo. Den leder fram till frågor kring äldreomsorgens utformning, uppdrag och samverkan med sjukvården, men också hur vi ska klara av kompetensförsörjningen när allt fler blir äldre, säger Andreas Koch, kommunikations- och IR-direktör på Attendo.

Han pekade i seminariet på vikten av att Sverige tar intryck av erfarenheter från andra länder, där man lyckats bättre med att bekämpa covid-19 utan att det krävt mer resurser.  Han varnade också för att ökad bemanning kan leda till att färre får tillgång till omsorg, något som exempelvis blivit konsekvensen av ökade bemanningskrav i Finland.

Forskarna har samlat in berättelser från medarbetare och chefer, men också särskilt studerat vilka rutiner och riktlinjer som fanns och följdes. De konstaterar att det inledningsvis fanns stora kunskapsbrister och att stödet från såväl sjukvården som ansvariga myndigheter var svagt eller obefintligt. De efterlyser bättre information och ett mer samordnat agerande från myndigheter.

De får instämmande från Corona-kommissionen. 

- Sveriges Corona-strategi byggde inledningsvis på två principer – att vi inte skulle stänga ner helt för att hindra smittspridning, och att vi samtidigt skulle bygga en skyddsmur runt våra äldre. Som vi konstaterat fungerade det inte. Den slutsatsen kvarstår än idag, säger Mats Melin, Corona-kommissionens ordförande.  

Melin anser att rapporten visar att kunskapen om omsorgen var för låg hos ansvariga myndigheter, och att de råd och riktlinjer som gick ut var både ineffektiva och kom för sent.

Äldreminister Anna Tenje (M) sätter nu stora förhoppningar till att sjukvården och myndigheterna ska bli bättre på att förstå omsorgens utmaningar.

- Jag ser verkligen fram emot att Socialstyrense nya kunskapscentrum kommer på plats, det kommer innebära ett viktigt tillskott till äldreomsorgen. Sen måste vi också dra rätt slutsatser kring hur sjukvården och omsorgen ska samverka. Det är en fråga vi får anledning att återkomma till, säger Tenje.

Läs rapporten på sns.se

Erfarenheter under pandemin

Attendo har gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet.

Analysen visar att det övergripande arbetet har fungerat väl, men också att det funnits utmaningar på enskilda verksamheter i pandemins inledning. Vid genomlysningen har generella brister konstaterats när det gäller exempelvis information till medarbetare om rättigheter och skyldighet att slå larm vid brister, samt i koordineringen mellan central och lokal kommunikation under pandemin.

Som tidigare kommunicerats har Attendo genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga). Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet.

Analysen och åtgärderna som följer av analysen kan du läsa i sin helhet här.