Hoppa till huvudinnehåll

Med anledning av uppgifter i media

2021-04-28
En radiodokumentär i Sveriges Radio P1 har skildrat första vågen av pandemin utifrån ett av Attendos äldreboenden i Stockholm. Nedan är kommentarer om de problem som lyfts fram i dokumentären.

Dela

Attendo och kohortvård

Hanteringen av den första vågen av Covid-19 våren 2020 var mycket utmanade för alla utförare av omsorg. Inte minst för att kunskapen i samhället om Corona-viruset och dess smittvägar vid tillfället var begränsad och det faktum att det rådde hög samhällsspridning, nationell brist på skyddsutrustning och bristande testkapacitet vilket också medförde höga sjuktal bland våra medarbetare. 

Smittskydd Stockholms kartläggning visar att en fjärdedel av de särskilda boenden som drabbats av Covid-19 inte kunde bedriva kohortvård fullt ut på grund av att personer med demens ofta är ovetande om sin situation och i många fall har svårt att ta till sig information. Lagstiftningen kring Särskilt boende (SÄBO) ger inte heller verksamheten möjlighet till tvingande isolering eller flytt av sjuka till särskild avdelning.

Kohortvård på Sabbatsbergsbyn:
Den 18 mars registrerades det första fallet av Covid-19 på Sabbatsbergsbyns äldreboende, vilket var ett av de första äldreboenden i Attendos regi som drabbades. Sabbatsbergsbyn är beläget i centrala Stockholm som vid tidpunkten var särskilt drabbat av hög samhällsspridning och bristande testkapacitet. Många i personalen åker kommunalt till arbetsplatsen och risken att bli smittad var därmed stor. Detta var troligen den enskilt största förklaringen till varför smittan tog sig in på boendet.

Attendo har under våren 2021 gjort en utredning för att se om det fanns brister i kohortvården. Slutsatserna var att:

  • Kohortvården fungerade inte fullt på Sabbatsbergsbyn i inledningen av pandemin.
  • Periodvis fanns svårigheter att bemanna avdelningarna för att säkerställa att kohortvården kunde bedrivas på ett korrekt sätt dygnet runt så att friska och smittade inte möttes. En förklaring var att sjukfrånvaron ökade kraftigt i pandemins inledning.
  • Utmaningarna med att arbeta med personer med demenssjukdom utifrån ett kommunikativt perspektiv var stora. Bland annat då information om till exempel smittspridning och att hålla avstånd mellan de boende glöms bort.
  • Det var en hög samhällsspridningen i kombination med otydliga riktlinjer samt nationell brist på både skyddsutrustning och testkapacitet.
  • I utredningen framgår att ett omfattande arbete bedrevs av verksamhetschef och bemanningsansvarig för att säkerställa bemanningsnivåer. Intentionen och planeringen av hur arbetet med kohortvård skulle genomföras.


Attendo och meddelarfrihet

I dokumentären ges en bild att det skulle finnas en tystnadskultur på Attendo. Det är helt emot vad Attendo står för och vi beklagar dessa upplevelser och hanteringen av medarbetaren i dokumentären. Ingen medarbetare ska behöva bli utsatt för repressalier för att man påtalar brister. Tvärtom, så uppmanar vi alla medarbetare att påtala brister som ett led i vårt kvalitetsarbete. Det finns också en visselblåsarkanal som alla medarbetare kan använda anonymt om de inte vill gå via närmaste chef.

Attendo har ett pågående arbete med att samla in erfarenheter från pandemin där alla medarbetare får möjlighet att delta. Det sker i form av workshops och diskussioner på arbetsplatsträffar och i arbetsmiljögrupperna. Detta i syfte att bygga en kultur som uppmuntrar till dialog och lärande och där medarbetarna känner att de kan informera om problem i verksamheten. Med anledning av hanteringen av medarbetaren på Sabbatbergsbyn så måste alla chefer i Attendo gå om utbildningen i uppförandekod och meddelandeskydd.  

 

Texten har redigerats 2021-05-05