Hoppa till huvudinnehåll

Om offentliga stöd

2021-05-05
I media har det ställts frågor om Attendo och offentliga stöd under covid-perioden. Det har påståtts att dessa inte redovisats, vilket är fel.

Dela

Med anledning av detta vill vi förtydliga:

  • Attendo rapporterar varje kvartal om det utgått offentliga stöd. I årsredovisningen för 2020 finns en särskild not som beskriver offentliga stöd relaterat till corona (sid 70).
  • För 2020 uppgår offentliga stöd till 133 miljoner kronor, varav 120 miljoner kronor avser den svenska verksamheten.
  • Av dessa 120 miljoner kronor avser 84 miljoner kronor sjuklönekostnader. Detta stöd får alla företag i Sverige. Resterande del består av ersättning för merkostnader till följd av covid-19 (främst skyddsutrustning).

Pandemin har haft en stor påverkan på hela Attendos verksamhet och ekonomiskt har det inneburit mer än 300 miljoner kronor extra kostnader i den svenska verksamheten dvs väsentligt mer än offentliga stöd.

Ledningen har inte fått någon ersättning relaterad till Statliga stöd under 2020.

offentliga stöd 1.JPG

(1) Ersättningen ges till alla arbetsgivare i Sverige och arbetsgivaren ansöker inte om ersättningen. I arbetsgivardeklarationen är det obligatoriskt för arbetsgivare att fylla i sjuklönekostnader. Skatteverket meddelar Försäkringskassan dessa uppgifter. Försäkringskassan beslutar om ersättningen och betalar ut beloppet på arbetsgivarens skattekonto.

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/ersattningar-for-hoga-sjuklonekostnader

(2) Efter förslag från regeringen har regioner och kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag för sina merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen covid-19 för perioden 2020-02-01 till 2020-12-31.

Det kan till exempel handla om högre kostnader för extra personal, övertidsersättning, skyddsutrustning, informationsinsatser, anpassning av lokaler och skyndsamma transporter och övriga anpassningar som har behövts göras i verksamheterna. Region eller kommun ansöker om statsbidrag för merkostnader för privat utförare som den har avtal med. Region och kommun fördelar beviljade statsbidrag utifrån Socialstyrelsens beslut om statsbidrag där det anges för vilka kostnader bidrag lämnas. Attendo har alltså ansökt om denna ersättning till vara kommunal uppdragsgivare. Ersättningen har till lika delar varit baserat på utökade personalkostnader och övriga kostnader, framförallt kostnader för skyddsutrustning.

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/10-miljarder-i-statsbidrag-for-merkostnader--delas-ut-i-tva-steg/

(3) I Finland har momssatsen för skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning temporärt sänkts till 0% för perioden 31a januari 2020 till 31 december 2021, för alla sjukvårds- och omsorgsgivare. I praktiken fakturerar utrustningsleverantören kostnaden med moms och sedan beräknas och utbetalas reduktionen i efterhand till i det här fallet Attendo.

(4) Finska kommuner har erhållit statsbidrag för merkostnader relaterat till Covid-19, inklusive merkostnaden för privata aktörer som arbetar på uppdrag av kommunen. Privata aktörer ansöker hos kommunen om att få ta del av kompensationen. Kommunen är formellt sett inte bunden att ersätta privata aktörer.