Kvalitet i Attendo


Kvalitetsarbete 24 timmar om dygnet

Att arbeta med kvalitet innebär att vi har en ständigt lärande organisation. Varje individ ska känna sig trygg och säker med omsorgen, men det är lika viktigt att alla ska uppleva välbefinnande i det dagliga livet. Vi arbetar systematiskt  med såväl teknisk och strukturell kvalitet som med fokus på att den enskilde ska vara riktigt nöjd. För att vi ska uppnå detta krävs en god planering och att det lokala kvalitetsledningssystemet fungerar på bästa sätt. Arbetet med att erbjuda en god kvalitet pågår tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan.Arbetsmetodik för att säkerställa kvalitet

Kvalitetshjulet är vår modell för systematiskt kvalitetsarbete. Hjulets fyra delar – planering, genomförande, utvärdering och utveckling – innehåller arbetssätt och metoder för det dagliga arbetet samt verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra insatser.

Planering
Vårt kvalitetsarbete bygger på noggrann planering som ger oss tid att göra det lilla extra för den enskilde. Medarbetarnas arbete planeras utifrån kundernas genomförandeplaner, hälsoplaner, vårdplaner och rehabiliteringsplaner som är beskrivningar av vilka insatser kunden behöver och hur dessa ska utföras för att möta den enskilde personens önskemål och behov.

Genomförande
Alla planer, rutiner och system i kvalitetsarbetet syftar till att mötet med den enskilde ska bli så bra som möjligt. Till stöd och hjälp i det dagliga arbetet finns riktlinjer i form av handböcker inom kvalitet, personal, aktivitet och måltid. Planeringsblad och checklistor används för att säkra att inga omsorgsinsatser missas.

Genomförandet av insatserna styrs också av verksamhetens utvecklingsplaner som tas fram utifrån resultat i den årliga brukarundersökningen, vår internrevision ”Egenkontrollen” eller externa granskningar.

Uppföljning
Vi följer upp kvaliteten varje månad genom kvalitetstermometern som tar tempen på verksamhetens kvalitet. I termometern mäts och viktas nio kvalitetsparametrar.
En viktig del av vår uppföljning utgörs av de patient-, kund- och medarbetarundersökningar som genomförs regelbundet.

Utveckling
Ett väl fungerande kvalitetsarbete går alltid att göra ännu bättre. Utifrån resultat i undersökningar, externa granskningar, vår egen internrevision med mera tar vi fram handlingsplaner i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten i det vi gör. Vi strävar efter en kultur som uppmuntrar till ständiga kvalitetsförbättringar till exempel genom att medarbetarnas goda idéer tas tillvara och sprids. Medarbetarnas kompetensutveckling är en viktig del i hela vårt kvalitetsarbete. Kvalitetsavdelningen bevakar nyheter, innovationer och senaste forskningen och för löpande ut det i organisationen.Vår kvalitetsorganisation

Lokalt kvalitetsarbete
Det viktigaste kvalitetsarbetet utförs av våra medarbetare i verksamheterna. Verksamhetschefen och en särskilt utsedd kvalitetssamordnare går regelbundet igenom kvaliteten tillsammans med medarbetare och analyserar avvikelser och händelser som skett i verksamheten och föreslår åtgärder för att förhindra upprepning och utvärderar om åtgärder haft önskad effekt. Arbetet protokollförs och följs av vår centrala kvalitetsavdelning som säkerställer att arbetet sker systematiskt. Det förs statistik över samtliga avvikelser. Kvalitetssamordnaren har alltid en stående punkt på arbetsplatsträffar där man går igenom avvikelser och åtgärder för att alla ska få del av informationen.

Centralt och regionalt kvalitetsarbete
Inom äldreomeorg har vi en central kvalitetsavdelning som ansvarar för att vi hela tiden arbetar i enlighet med lagar, krav och förordningar. De uppdaterar handböcker, utbildar och stöttar verksamheterna löpande. De mäter den tekniska kvaliteten i varje verksamhet årligen i vår internrevision - Egenkontrollen. Kvalitetsavdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och sprider information om ny utveckling, forskning och innovation i företaget. Inom individ- och familjeomsorg och LSS har våra kvalitetsutvecklare en liknande roll men de utgör inte en central avdelning utan är istället kopplade till våra regioner.