Remissvar på förslaget om en ny Äldreomsorgslag

2022-11-16

Dela

Attendo har skickat in ett remissvar på förslaget om att införa en ny Äldreomsorgslag. Vi ser i korthet ambitionerna bakom lagen som positiva, men invänder samtidigt mot förslag som innebär ökad detaljreglering.

Målsättningen med den nya lagen är att omsorgen ska bli mer jämlik över landet, knytas närmare sjukvården och höja kvaliteten. Det är bra, men vi anser inte att utredningen har visat varför det måste regleras i en egen lag. Likaså invänder vi mot förslag som innebär ökad detaljreglering av omsorgen, exempelvis en ny förordning som ska styra hur omsorgen ska utföras, att vissa yrkestitlar knyts till kompetenser på verksamhetsnivå, samt att verksamhetschefer begränsas i sin roll som arbetsgivare. Det riskerar att bli betungande för utförare, samtidigt som det hämmar utvecklingen av nya metoder och arbetssätt, anser vi. Det kan också bidra till ökad kompetensbrist, och att antalet platser inom äldreomsorgen minskar i en tid när behoven ökar.

Läs remissvaret i sin helhet här.