Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar från styrelsen om ersättning

2021-05-06
I flertalet medier har det förekommit kritik mot Attendos styrelses beslut att under pandemiåret 2020 utbetala rörlig ersättning till Attendos VD Martin Tivéus i media kallad bonus. Nedan följer en kommentar från styrelsen till beslutet om rörlig ersättning.

Dela

Den rörliga ersättningen till VD och ledningen beslutades av styrelsen. VD kan inte själv besluta om sin ersättning. Den rörliga ersättningen för 2020 betalades inte av krisstöd från staten, utan av aktieägarna.

Två tredjedelar av krisstödet är ersättning för sjuklönekostnader som regleras automatiskt via skattekontot och betalas till alla arbetsgivare i Sverige. Resterande del är framförallt kostnadsersättning för skyddsutrustning. Det är som sagt aktieägarna som betalat ledningens rörliga ersättning. Men styrelsen kan förstå den diskussion och varit och vill därför ge en kort bakgrund.

Attendos styrelse har tagit fram riktlinjer för ersättning till ledningspersoner som syftar till att möjliggöra för Attendo att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Attendo har sedan länge en annan ersättningsmodell för ledning och chefer, som innebär en kombination av fast och rörlig ersättning. Ersättningsmodellen medger en högre total ersättning vid goda resultat, men också en lägre ersättning vid otillfredsställande resultat. Chefer på Attendo har ett ansvar att skapa och utveckla välfungerande verksamheter som präglas av hög kvalitet, nöjda kunder och engagerade medarbetare, och vi vet att gott ledarskap har mycket stor betydelse för hela vår verksamhet.

I år beslutade styrelsen att ingen rörlig ersättning skulle utgå avseende Attendos ekonomiska resultat för 2020. Ersättning utgick däremot för att bolaget nådde uppsatta mål avseende förbättring av kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Det handlar främst om att Attendo vänt situationen i Finland och att kunder och medarbetare är mer positiva till Attendo.

Martin Tivéus har som privatperson själv beslutat att skänka sin rörliga ersättning gällande 2020 till bolagets utvecklingsstipendium för vård- och omsorgspersonal i Attendo.