Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som förstärker, kompletterar eller ersätter talat språk.

Det är vanligt att personer med någon form av funktionsnedsättning har kommunikationssvårigheter. Det kan till exempel vara vid autism, intellektuell funktionsnedsättning eller vid förvärvade hjärnskador.

Att kommunicera är en mänsklig rättighet

En fungerande kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagslivet och i samhället. Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Det innebär till exempel möjligheten att kunna få uttrycka sig, få säga sin mening, få ställa frågor, få säga nej eller ja och att få delta i samtal.

AKK hjälper personer som har vissa kommunikationssvårigheter att lättare förstå andra, uttrycka sig och ta del av information.

Exempel på olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt

Med stöd av AKK anpassar vi kommunikationen och informationen efter dina färdigheter och behov för att stimulera samspel och dialog. Här listar vi några vanliga exempel på metoder och verktyg för alternativa och kompletterande kommunikationssätt.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAAK)

En av de vanligaste formerna av AKK är tecken som stöd, även kallad TAAK. Metoden innebär att man tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar. Tecknen kommer från svenskt teckenspråk och kan både stötta språkförståelsen och ge ett uttryckssätt.

Bildbaserad kommunikation

Bildbaserad kommunikation är också en vanlig metod. Det kallas för grafisk AKK, även kallad GAKK, och gör det möjligt för en person att lättare förstå omgivningens budskap och att uttrycka sig.

Vanliga redskap inom bildbaserad kommunikation är bilder, fotografier och symboler.

Det finns också metoder för att arbeta systematiskt med bildkommunikation, exempelvis PECS (Picture Exchange Communication System) och Samtalsmatta. En samtalsmatta kan till exempel hjälpa en person att uttrycka sina åsikter i vardagen.

Kommunikationskartor och kommunikationsböcker

Genom att kombinera bilder och text kan vi sätta ihop så kallade kommunikationskartor och kommunikationsböcker.

En kommunikationskarta kan till exempel tas med till en specifik aktivitet med passande ordförråd.

En kommunikationsbok kan vara fylld med fotografier, bilder och text. Boken fungerar som ett samtalsstöd och är anpassad utefter de behov som finns. 

Talande hjälpmedel

Ett talande hjälpmedel läser till exempel upp inspelade meddelanden eller talar med syntetiskt tal. Det styrs ofta genom att man trycker på, pekar på eller markerar bilder, symboler, bokstäver eller text.

Appar utvecklade för AKK

Det finns appar utvecklade just för att stödja kommunikation och appar som är utvecklade i andra syften men som kan användas för att stödja kommunikation. En app som är utvecklad för AKK kan vara ett talande hjälpmedel som spelar upp ljud till en bild eller en kort film.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.