Hoppa till huvudinnehåll

Vad erbjuder Attendo Individ och Familj?

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden. Tack vare denna bredd kan vi samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Vad är ett stödboende?

Stödboende är en mindre ingripande form av boendeplacering för barn och unga mellan 16 och 20 år. Det innebär att ungdomen har ett eget boende under placeringstiden och får ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.

Vad är ett HVB hem?

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Tillgång till personal dygnet runt.

Vad är ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett boende för personer som behöver skydd undan våld och hot. Boendet tar även emot minderåriga barn som flyr hemmet tillsammans med en förälder och riskerar att fara illa. Attendo Vilhemsgården drivs på uppdrag av socialtjänsten.

Vad är ett jour-och familjehem?

Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo kvar hos sina vårdnadshavare. Som familjehem har man ansvar för att sköta om barnet och ge det stöd och trygghet under tiden som placeringen pågår. Ett jourhem tar emot barn och ungdomar under en begränsad tid.

Hur blir man jour- och familjehem hos Attendo?

Man tar kontakt med oss, vi gör en första kort telefonintervju där vi först samtalar om förväntningar, erfarenheter, boendesituation med mera.

När vi väljer ut familjehem utgår vi från Nya Kälvestensmetoden, en utredningsmetod för att på ett säkert sätt blivande familjehem. Om vi beslutar oss för att gå vidare med er får man svara på frågor om familjesituation och bakgrund via frågeformulär och därefter gör vi hembesök. Vid slutet av utredningen görs en djupintervju som analyseras av en extern utbildad person. Hela processen tar ca 2- 3 månader.

Hur ser det ut när jour- eller familjehemmet får ett uppdrag att ta hand om ett barn?

Attendo får en förfrågan från socialtjänsten gällande placering av ett barn. Vi gör en genomgång av vilka behov som finns och ser över vilken placering som skulle vara lämplig och kontaktar därefter berörd familj.

Ibland kan ett barn vara i akut behov av stöd och omsorg och då fattas beslutet snabbt. Om man som  familjehem av olika skäl är tveksam till placeringsförfrågan är det bättre att avböja och invänta en förfrågan som matchar er som familjehem bättre.

Vilket stöd får man som jour- och familjehem?

Som jour- och familjehem har man en konsulent som man kan vända sig till för stöd och hjälp. Vi ger familjerna kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. De flesta är socionomer och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten

  • Våra konsulenter finns tillgängliga dygnet runt för att våra familjehem ska känna sig trygga.
  • Vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar och gemensamma aktiviteter
  • Familjehem får handledning i grupp där de träffar andra familjehem
  • Vi ordnar trivselträffar med andra familjehem

Vilken ersättning som Jour – och familjehem utgår?

Arvodet är som regel högre än vad SKL rekommenderar. Däremot följer vi SKL:s rekommendationer angående omkostnadsdelen då skattemyndigheten följer den.

Ansök om att bli familjehem