Det här är Attendo LSS

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, hem för barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, hörselnedsättning med teckenspråkig personal samt Prader-Willis syndrom.

Att kunna leva som andra

Vårt värderingsarbete är grunden för att skapa möjligheten att leva som andra. För att kunna stärka dig, ge trygghet, självbestämmande och delaktighet utgår vi från tre delar:
 1. Din egen diplomerade stödperson som lär känna dig och dina behov och som därmed säkrar trygghet, samordning och kontinuitet. Stödpersonen ansvarar för att planera, organisera och samordna insatserna kring dig utifrån ett helhetsperspektiv och ska var den självklara trygga kontakten för både dig och dina närstående.

 2. Ett hälsofrämjande förhållningssätt som är grundat på respekt för dig och din rätt till självbestämmande och integritet. Vi styr vårt arbete kring dig utifrån KASAM (ett sätt att kunna mäta din känsla av sammanhang) som är baserat på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  Som komplement till KASAM arbetar vi med förhållningsättet Individens väg till delaktighet samt med Delaktighetsmodellen (DMO) som ska underlätta dialogen mellan dig och medarbetarna och stärker dina möjligheter till inflytande och medverkan i frågor som du berörs av.

 3. Våra väl anpassade metoder och arbetssätt som utgår från dina behov och förmågor som vi kartlagt tillsammans. Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, som omsluts av LSS principer och har en grund i våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. Utifrån modellen kan vi komma fram till metoder och arbetssätt med fokus på rätt saker med dig i centrum.

Evidensbaserad praktik – vad är det?

Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, EBP, som utgår från socialstyrelsens kunskapsstöd, rekommendationer och olika arbetsverktyg. I EBP är det den enskilde, det vill säga du, som är den centrala aktören i din egen vård och omsorg. Målet är att du ska få en ökad känsla av meningsfullhet, delaktighet, välmående och självbestämmande.

Man kan säga att EBP innebär både ett förhållningssätt och en arbetsprocess, där vi medvetet och systematiskt väljer bästa möjliga metod utifrån fyra kunskapskällor:

 1. Dina egna erfarenheter och önskemål – du är delaktig i din egen omsorg/behandling
 2. Bästa tillgängliga kunskap – medarbetarna ska söka och samla in evidens för att komma fram till den bästa metoden för att du ska nå dina mål. Som första källa använder vi vår egen arbets- och metodbank.
 3. Dina behov och din nuvarande situation – din vårdplan och dina förutsättningar
 4. Professionell expertis – våra medarbetares professionella bedömningar samt extern expertis.

Alla fyra delarna vägs samman innan vi tillsammans bestämmer vilken metod som passar dig.

Våra vanligaste metoder, arbetssätt och verktyg

På Attendo har vi en egen metod- och arbetsbank där vi samlat ett antal rekommenderade och evidensbaserade metoder som vi har erfarenhet av och som passar för flera målgrupper. Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

I vår bank finns bland annat följande metoder, arbetssätt och verktyg:  

 • Tydliggörande pedagogik - ett pedagogiskt förhållningssätt med ett antal redskap som kan förtydliga vardagen och göra omvärlden mer förståelig.
 • Lågaffektivt bemötande - en metod att förebygga och minimera utmanande beteende (läs mer)
 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) - kompletterar eller ersätter talat språk med hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål. KAT-KIT - ett visuellt hjälpmedel för att strukturera och visualisera samtal om känslor

Den metod som väljs syftar alltid till att stödja dig till en tydligare vardag där du är så självständig och aktiv som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Om vi tillsammans kommer fram till att ingen av våra metoder är lämpade letar vi oss fram till en alternativ metod utifrån dina önskemål och med den samlade kunskap vi har.

Med systematiska uppföljningar och utvärderingar hittar vi tillsammans den väg framåt som är rätt för dig.

Det här är LSS bärande principer

Vi vill ge dig den bästa möjliga omsorgen och leva upp till de bärande principerna i Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Vår modell för metodarbete bygger därför på dessa principer vilket säkerställer att vi använder de beprövade metoderna på ett ändamålsenligt sätt och har fokus på rätt saker med dig i centrum.

 • Helhetssyn De insatser vi gör är av hög kvalitet och grundade på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Dessutom att stödet ska planeras och ges med utgångspunkt från att din hela tillvara ska fungera.

 • Delaktighet Dina erfarenheter och önskemål respekteras och tas tillvara. Du ska ha möjlighet att göra aktiva val och vara delaktig i viktiga beslut som rör dig. Du får också stöd i att sätta upp mål som du kan arbeta vidare med.

 • Självbestämmande Allt sker i samråd med dig, utifrån din situation, vilja och önskemål. Dina erfarenheter och önskemål respekteras och tas tillvara och du ges möjlighet att styra ditt vardagsliv utifrån dina behov.

 • Inflytande Du är med och påverkar insatserna som har betydelse för din livssituation och är med i hela arbetsprocessen, från att sätta upp mål och val av metod till bedömning och uppföljning av resultatet. Vid uppföljning är dina erfarenheter av metoden mycket viktiga för att vi ska kunna utveckla den till att ännu mer motsvara det du har behov av.

 • Kontinuitet Du ska kunna känna att insatserna består och att din tillvaro är överblickbar. Vi ser till att alla på verksamheten arbetar på samma sätt och behåller fokus på dina mål, relevanta metoder och arbetssätt samt ger väl underbyggda underlag för bedömningar och beslut som gäller det fortsatta arbetet.

 • Tillgänglighet Vi använder metoder och arbetssätt, samt har ett bemötande som gör det möjligt för dig att kunna ta till sig information och på så sätt vara delaktig i hela processen.

Våra områden

Funktionsnedsättning vuxna

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

Läs mer

Funktionsnedsättning barn & unga

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

NimbusAkademin

NimbusAkademin erbjuder utbildning och handledning kring tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Läs mer (extern länk)

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?