Hoppa till huvudinnehåll

 

 

Inflytande och delaktighet

Inflytande & delaktighet

Inflytande och delaktighet är Attendos utgångspunkter för att stärka dig som individ och möjliggöra att leva ett liv som andra. Du med funktionsvariationer ska få det individuella stöd du behöver för att få jämlika möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet i samhällslivet.

check Kommunikation är en förutsättning för delaktighet och inflytande. 

Med detta som grund tillsammans med våra värderingar; kompetens, engagemang och omtanke, stöttar vi dig både till inflytande och delaktighet. Det gör vi bland annat genom

 • En egen diplomerad stödperson som säkrar inflytande, trygghet, samordning och kontinuitet 
 • Ett hälsofrämjande förhållningssätt grundat på respekt för din rätt till självbestämmande och integritet 
 • Väl anpassade metoder och arbetssätt som utgår från dina individuella behov och förmågor 

Styrkor och förmågor

Styrkor & förmågor

Utifrån dina styrkor, intressen, drömmar och behov stödjer vi dig i att hitta motivation för saker du vill göra och förändra. Vi anpassar miljön, kommunikationen och informationen så att du känner att du förstår och kan hantera det du gör och kan vara delaktig i de aktiviteter och stödinsatser du önskar och upplever som meningsfulla.

check Vi stödjer dig utifrån dina styrkor och förmågor.

 • Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt med ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi är positiva och lösningsorienterade när det kommer till utmaningar och utgår från dina färdigheter.
 • Målet är att du ska kunna fatta självständiga beslut och att dina värderingar samt din upplevelse av mål och mening i livet ska vara utgångspunkten.
 • Vi förstärker och bygger kommunikationsstöd utifrån dina färdigheter och behov. Det kan omfatta tal, skrift, bilder (GAKK), stödtecken (TAKK), teckenspråk, peka och visa, kroppsspråk, ljudningar och ”ögonspråk”.

Trygghet

 

Trygghet
Hos oss får du tillgång till en diplomutbildad stödperson som har som främsta mål att erbjuda personligt stöd baserat på tillit och förtroende. Du och din stödperson träffas regelbundet för att stämma av dina önskemål, skapa förutsägbarhet och ge dig kontroll över din livssituation. Rutinerna säkerställer att du alltid erhåller ett konsekvent stöd som är anpassat efter dina specifika behov, oavsett vilken personal som assisterar dig.

check Vi värnar om din trygghet.

 • Genom våra värderingar, där din upplevelse och känsla har en central plats, kommer vi att bemöta dig på det sätt som du önskar. All vår personal agerar i enlighet med en gemensam värdegrund som grundar sig på omtanke, engagemang och kompetens.
 • Vi har en teambaserad organisation. För att uppnå att din omsorg är anpassad efter dig och enligt evidensbaserad praktik och förhållningssätt arbetar vi tillsammans med dig i tvärprofessionella team. Med detta menar vi ett samarbete mellan flera olika yrkesgrupper, vilket kan variera över tid beroende på dina behov

 

 

Livskvalitet

Livskvalitet
Livskvalitet innebär för många att man känner välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt, baserat på hur man vill leva sitt liv. Med respekt för din integritet, lika värde och med ett salutogent förhållningssätt stödjer vi dig så att det är möjligt. Där du möjligtvis upplever hinder, arbetar vi tillsammans med dig för att hitta lösningar genom att stärka dina resurser, erbjuda stöd där det behövs och tillhandahålla service där du upplever det som utmanande.

check Vi supportar dig till att leva ditt liv som du önskar utifrån dina förutsättningar.

 • Du sätter dina individuella mål baserat på vad som är viktigt för dig att utveckla eller förändra.
 • För att du ska ha bättre möjlighet att uppnå dina mål tar vi fram en plan tillsammans som följs upp minst 2 gånger per år tillsammans med din diplomerade stödperson.

 

Helhetssyn

Helhetssyn
Vi värnar ditt sociala liv, dina värderingar, intressen, livsåskådning, kultur och vad som är viktigt för dig. Du är unik och har rätt att vara den du är och den du vill vara.

check Vi stödjer dig utifrån hela din livssituation.

 • Utifrån dina önskemål samarbetar vi med ditt nätverk och hjälper dig att skapa samt bibehålla kontakter med personer som är viktiga för dig för att du både ska få ett professionellt och personligt stöd utifrån ditt liv, dina erfarenheter och din livssituation.
 • Vi ser dina styrkor, utmaningar samt behov och lyssnar in dina önskemål och drömmar samt analyserar omgivande faktorer för att stärka dig till kontroll över din livssituation.
 • Vi genomför en intern brukarundersökning just för att dina synpunkter är viktiga för oss i vår strävan att alltid bli bättre!
fff