Hoppa till huvudinnehåll

Vad bipolär sjukdom innebär

Du med bipolär sjukdom upplever humörförändringar som påverkar ditt beteende, dina tankar och din sinnesstämning. Du kan ha växlande perioder av mani och depression. Du kan också vara helt symtomfri mellan episoderna.

Vem som helst kan drabbas av bipolär sjukdom. Orsakerna är komplexa och beror ofta på en kombination av ärftliga och miljömässiga faktorer. Det finns studier som visar på att personer med bipolär sjukdom har en förändrad nivå av signalsubstanser i hjärnan som påverkar hur hjärnan fungerar. Det innebär att de under depressiva faser har låga nivåer av signalsubstanser som reglerar humör, energi och uppmärksamhet. I maniska episoder ökar samma signalsubstanser till överaktiva nivåer.

Risken att utveckla sjukdomen är högre hos personer som har historik av bipolär sjukdom inom familjen. Stressfulla livshändelser, stora livsförändringar eller traumatiska upplevelser kan också utlösa episoder av mani eller depression hos personer med anlag för sjukdomen.

Olika typer av bipolär sjukdom
 

Det finns olika typer av bipolär sjukdom — bipolär sjukdom typ 1 och bipolär sjukdom typ 2.  Skillnaden mellan typerna ser man främst i svårighetsgraden av de maniska episoderna.

Bipolär sjukdom typ 1 kallades tidigare för manodepressiv sjukdom. Typ 1 kännetecknas av kraftiga maniska episoder följt av djup depression. Båda tillstånden kan bli så pass allvarliga att du behöver akut vård.

Bipolär sjukdom typ 2 innebär längre perioder av depression och hypomana episoder. Hypomani är en mildare form av mani. Denna typ av bipolär sjukdom är ibland svårare att upptäcka då de maniska perioderna är mildare jämfört med typ 1.

Episoderna kan variera i längd. I båda typerna finns perioder av normalt stämningsläge mellan episoderna.

Så får man diagnosen bipolär sjukdom

Vid symtom på mani eller depression bör du kontakta sjukvård för att få remiss till en specialist. Diagnosen ställs utifrån en klinisk utvärdering. Ofta får du diagnosen som tonåring eller ung vuxen. Tillståndet kan ibland misstas för depression och därmed försena en diagnos.

En psykolog eller psykiatriker gör vanligtvis utredningen. Den brukar inkludera intervjuer och samtal med dig och en närstående för att få en helhetsbild av dina symtom och ditt beteendemönster. Symtomen bedöms utefter diagnoskriterierna för bipolär sjukdom och hur dina episoder påverkar dig i ditt mående och din vardag.

Att få en diagnos är ett viktigt steg mot att förstå och hantera sjukdomen och få tillgång till rätt behandling och stöd. Behandlingen brukar innebära en kombination av medicinering, psykologisk behandling och livsstilsförändringar. En del har behov av vård på sjukhus under svåra episoder. Regelbunden uppföljning och anpassning av behandlingsplanen är viktig för att hantera sjukdomen på bästa sätt.

Hur kan episoderna i bipolär sjukdom yttra sig?

Bipolär sjukdom är en individuell upplevelse där svårighetsgraden och symtomen kan variera från person till person. Här förklarar vi de episoder som du med bipolär sjukdom kan uppleva och hur de vanligtvis yttrar sig.

Mani

Under en manisk fas beter du dig ofta på ett sätt som skiljer sig från ditt normala beteende. Du kan uppleva ökad energi som gör att du oavbrutet håller dig aktiv. Ofta sover du mindre än vanligt. Du kan ha en orealistiskt positiv attityd och ditt humör kan snabbt växla till irritation. Det är vanligt att du har en övertro till din förmåga och agerar impulsivt. Det kan till exempel vara att du spenderar ovanligt mycket pengar eller ägnar dig åt riskfyllda aktiviteter.

Hypomani

Hypomani är en mildare form av mani. I en hypoman episod har du ofta mer energi än vanligt och är mer positiv och kreativ. Ditt behov av sömn kan minska och du blir mer aktiv än vanligt. Symtom på hypomani försvinner ofta utan behandling, men vid stress och påfrestningar kan symtomen förstärkas och utvecklas till mani.

Depression

I en depressiv fas kan du ha symtom som liknar de vid svår depression. Du kan känna dig trött och nedstämd och ha svårt att utföra dina dagliga uppgifter. Det är vanligt att du tappar intresse för aktiviteter du annars tycker är roliga. Du kan få problem med sömn och aptit. Ofta har du svårt med att komma ihåg information och fatta vardagliga beslut.

Blandtillstånd

Det finns också en form av bipolär sjukdom där du kan ha symtom från både depression och mani samtidigt, det kallas för blandtillstånd.

Bipolär sjukdom kan i vissa fall utlösa psykotiska symtom

En kraftig mani eller svår depression kan utlösa en psykos. Psykos vid depression kan till exempel innebära att du tror att du är förföljd. Psykos vid mani kan till exempel innebära att du tror att du har övermänskliga förmågor eller tror att du kan lösa världsproblem.

Hur kan livet med bipolär sjukdom se ut?

Livet för en person med bipolär sjukdom kan variera beroende på omständigheter och hur väl din behandling fungerar. För dig med bipolär sjukdom kan vardagen vara en berg- och dalbana av känslomässiga och energimässiga svängningar.

Utmaningarna påverkar allt från dina relationer till ditt yrkesliv. Du kan växla från att vara högfungerande och självständig, till att behöva stöd under dina maniska eller depressiva perioder.

Regelbunden medicinsk uppföljning och ett starkt stödnätverk av familj och vänner är viktigt för att navigera livet med bipolär sjukdom.

Vad du själv kan göra för att underlätta vardagen

Det finns flera sätt som kan hjälpa dig att göra vardagen mer hanterbar trots din diagnos.

Skapa en stabil rutin och hälsosam livsstil

Försök hålla dig till regelbundna tider för sömn, måltider och fysisk aktivitet. Det kan hjälpa till att stabilisera ditt mående.

Håll din medicinska plan

Följ din behandlingsplan och ta dina mediciner efter läkarens anvisning. Regelbunden kontakt med läkare, psykiatriker och terapeut kan hjälpa till att hantera sjukdomen.

Håll koll på ditt humör

Använd en dagbok eller app för att notera dina humörsvängningar och ditt beteendemönster. Lär dig känna igen tecken på humörsvängningar och utveckla strategier för att hantera dem. Det kan vara med hjälp av mindfulness, stresshantering och regelbunden fysisk aktivitet.

Be om stöd från närstående

Omge dig med personer som förstår din diagnos och kan erbjuda stöd. Att ha ett nätverk av stöttande familj och vänner kan bidra till att du lättare hanterar de emotionella och praktiska utmaningarna som sjukdomen medför.

Är du anhörig till någon med bipolär sjukdom?

Som anhörig kan du stötta i olika utmaningar och underlätta för hälsosamma rutiner. Motivera till att söka professionell hjälp och stötta under behandlingen. Var förberedd på hur ni tillsammans ska hantera svåra episoder eller krissituationer. Uppmärksamma eventuella tecken på ett extremt riskbeteende och agera omedelbart om du tror att personen är i fara.

Att vara anhörig kan vara utmanande. Sök gärna stöd för ditt eget välbefinnande genom stödgrupper eller enskild rådgivning.

Så hjälper vi på Attendo dig med bipolär sjukdom

Vi på Attendo strävar efter att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv trots sina utmaningar. Vi vill bidra med ökad förståelse kring bipolär sjukdom och erbjuder olika typer av stöd. Vårt mål är att hjälpa dig hitta vägar där du kan hantera dina utmaningar på ett sätt som passar dig.

Vanliga frågor och svar om bipolär sjukdom

Kan personer med bipolär sjukdom leva bra liv?

Ja, personer med bipolär sjukdom kan leva bra och meningsfulla liv. Med rätt behandling och strategier för att hantera sjukdomen kan många hantera sina symtom så att vardagen blir lättare.

Kan barn ha bipolär sjukdom?

Ja, barn kan ha bipolär sjukdom. Symtomen upptäcks ofta genom beteendeförändringar och humörsvängningar. Diagnos hos barn kräver specialistbedömning eftersom symtomen även finns vid ADHD och PTSD. Även frågor om utsatthet och trauma behöver utredas innan diagnos ställs.


Vilka tecken kan du som närstående till en person med bipolär sjukdom vara vaksam på?

Var uppmärksam på extrema humörsvängningar, riskfyllt beteende eller synliga förändringar i sömn eller aptit. Var lyhörd och tålmodig, och uppmuntra till att söka vård.

Hur vanligt är samsjuklighet vid bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom kan förekomma samtidigt som andra tillstånd, även kallat samsjuklighet.

Det kan till exempel vara:

  • Ångestsyndrom
  • Adhd
  • Ätstörningar
  • Personlighetssyndrom
  • Beroendesjukdom