Hoppa till huvudinnehåll

Kort om vad adhd innebär

Adhd är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inkluderar tre undertyper.

Adhd, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, innebär att du kan uppleva svårigheter med att koncentrera dig och att hejda olika impulser.

Adhd kan också påverka hur aktiv du är, där diagnosen ofta är förknippat med en hyperaktivitet. Vissa är däremot inte hyperaktiva då de kan ha en annan typ av adhd. I dagligt tal brukar många kalla det för add även om den fortfarande inte är det formella namnet.

Olika situationer och miljöer kan göra dina utmaningar mer eller mindre tydliga.

Vad beror adhd på?

Enligt forskning beror adhd främst på biologiska faktorer, där ärftlighet spelar en stor roll. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter. Olika påfrestningar under tidig utveckling, graviditet och förlossning kan också spela roll.

Adhd börjar under din barndom. För många innebär adhd svårigheter i många år och ofta livet ut.

Det är viktigt att komma ihåg att adhd inte har med intelligens att göra. Adhd innebär att du fungerar på ett annorlunda sätt i jämförelse med andra som inte har det.

Hur brukar det gå till när man får diagnosen?

Diagnosen adhd ställs vanligen genom en så kallad neuropsykiatrisk utredning. Utredningen brukar inkludera samtal och intervjuer med både den som eventuellt har adhd och närstående.

Det är ofta en läkare och en psykolog som genomför ­utredningen. Barn utreds ofta på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), medan vuxna utreds på en psykiatrisk mottagning.

Adhd innebär svårigheter när det kommer till uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Om man som barn utreds för adhd ska man uppfylla minst sex av nio kriterier inom ett eller båda områdena för att få diagnosen.

Hur kan adhd yttra sig?

Vanliga beteenden som kan yttra sig vid adhd är:

 • Du har svårt att koncentrera dig och du blir lätt distraherad.
 • Du har en ständig rastlöshet med ett stort behov av att röra dig.
 • Du har svårt att hejda impulser och agerar utan att tänka på konsekvenserna.
 • Du har svårt med att organisera din tid och slutföra uppgifter.
 • Du kan uppleva snabba humörsvängningar och reagera mer intensivt på stress och frustration jämfört med andra.
 • På grund av impulsivitet kan du ha svårt med att uppfatta sociala signaler.

Varje person med adhd är dock unik och symtomen kan därför variera från person till person.

Hur kan livet med adhd se ut?

På grund av de svårigheter som kommer med adhd, kan många uppleva utmaningar i skolan, arbetet och sociala relationer.

Svårigheterna brukar kunna vara extra påtagliga i vissa situationer och miljöer. Till exempel kan du ha svårt att fokusera och koncentrera dig om det händer mycket runt omkring som distraherar. Om du ska göra något som inte väcker ditt intresse eller din motivation kan det vara svårt att fullfölja uppgiften.

Med hjälp av stödstrukturer och olika anpassningar i vardagen kan många hantera sina utmaningar på ett bra sätt. Svårigheterna som många upplever med sin adhd kan dessutom minska med tiden. Många vuxna med adhd har hittat sätt att hantera sådant tidigare var svårt.

Fördelar som kan komma med adhd

Trots de utmaningar med adhd är det många som upplever vissa styrkor i och med diagnosen. Personer med adhd är ofta kreativa och kan se saker från flera vinklar. Man kan vara initiativrik och vågar testa nya saker. Vissa upplever ett stort fokus och en uthållighet när de ägnar sig åt något som de är intresserade av.

Vad kan du och dina anhöriga göra?

Det finns flera metoder som kan hjälpa dig att göra din vardag enklare trots din adhd. Till exempel:

 • Skapa struktur och rutiner i vardagen som är lätta att följa. Det kan minska stress och underlätta fokus.
 • Minimera störningar i hemmet eller på arbetsplatsen. Det kan till exempel innebära att ha en tyst arbetsplats.
 • Regelbunden motion kan hjälpa till att förbättra koncentration och minska hyperaktivitet och impulsivitet.
 • En balanserad kost kan ge positiva effekter. Vissa upplever att mindre socker och färre bearbetade livsmedel kan minska symtom.
 • Öka förståelsen och acceptansen för sin adhd de behov man har för att göra det lättare att hitta strategier som fungerar.

Det är viktigt att notera att varje person är unik, och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan.

Så hjälper vi på Attendo dig med din adhd

På Attendo är vårt uppdrag är att stärka dig och hitta passande vägar där du lättare kan hantera din adhd. Tillsammans med dig tar vi fram en plan som passar dig och dina utmaningar. För oss är det viktigt att du är delaktig i förslagen.

Vi hjälper dig med anpassade planer och aktiviteter utifrån dina behov, styrkor, intressen och utmaningar. Planerna kan innefatta hjälp med dagliga rutiner, stöd i sociala sammanhang eller stöd vid arbete och studier.

Vi erbjuder stöd till anpassningar i din miljö som hjälper dig att planera och organisera din tillvaro, hantera din tid, minnas och ta beslut. Vi utformar information och kommunikationsstöd utifrån dina behov.

Med hjälp av metoderna tydliggörande pedagogik och KASAM erbjuder vi anpassat stöd utifrån dina förutsättningar för att du ska uppnå ökat välbefinnande. Med lågaffektivt bemötande möter vi upp dig med empati och ansvar för att hjälpa dig där du kan ha svårt med din impulskontroll eller känslomässiga reaktioner. Vi planerar, genomför och följer alltid upp våra insatser tillsammans med dig genom vårt evidensbaserade förhållningssätt.

Vanliga frågor och svar om adhd

Kan adhd försvinna?

Den som blir diagnostiserad med adhd kommer ha diagnosen mer eller mindre livet ut. Många lär sig dock att leva med sin adhd och lär sig hantera sina svårigheter i takt med att de växer upp. I vuxen ålder har många bra verktyg som fungerar, vilket gör att utmaningarna inte är lika påtagliga.

Vad är skillnaden mellan adhd och add?

Adhd-diagnosen, precis som andra psykiatriska diagnoser, är i grunden en beskrivning av en mängd olika symtom, beteenden och svårigheter i en persons liv. Add är en form av adhd, men utan hyperaktivitet och impulsivitet. Här berättar vi mer om add.

Vilka är de första stegen att ta vid misstanke om adhd?

Om du misstänker att du eller någon närstående har adhd ska du i ett första steg kontakta en vårdgivare, till exempel en vårdcentral. Samla gärna på information kopplat till specifika beteenden eller problem som du upplever är kopplade till adhd. Detta för att bland annat kunna ge konkreta exempel hos vårdgivaren.

Hos den valda vårdgivaren får du råd och de gör även en bedömning om det behövs en utredning hos en specialist.