KASAM står för känsla för sammanhang. Metoden är baserad på den salutogena teorin och lägger fokus på vad som får en person att må bra och kunna hantera livet med dess motgångar. Ett starkt KASAM är avgörande för hur du klarar utmaningar och stress, vilket i sin tur påverkar ditt välbefinnande.

Teorin menar på att en person kan vara vid god hälsa om denne känner sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Det innebär att människor kan anse sig ha god hälsa trots att de exempelvis är fysiskt sjuka.

Skattningsformulär för att mäta KASAM

KASAM som metod är utformat som ett skattningsformulär. Det finns två olika formulär, en med 29 frågor och en med 13 frågor. En persons KASAM uppskattas utifrån tre områden:
  • Begriplighet – Jag vet och kan förutse, påverka och förstå det jag gör. Jag
  • Hanterbarhet – Jag kan och har resurser för att hantera det jag vill göra.
  • Meningsfullhet – Jag vill engagera mig i situationen och ser det som viktigt.

En högre poäng i KASAM-mätningen visar på en högre känsla av sammanhang och välmående.

Hur vi tillämpar KASAM i vårt arbete

Vi utgår från de teoretiska grunderna i KASAM, det vill säga det salutogena förhållnings- och arbetssättet. Det innebär att vi inte använder skattningsformuläret med dess förutbestämda frågeställningar.

Ett salutogent förhållnings- och arbetssätt är lösningsorienterat. Det är att ta vara på sådant som fungerar och stärker dig som person. Vi ser till att möjligheter, styrkor, tillgångar och positiva egenskaper lyfts. Vi uppmuntrar och arbetar för att stärka din tro till din egen förmåga.

Vi gör en noggrann analys för att förstå i vilken eller vilka av de tre delarna – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet — som du behöver stöd. Vi använder oss av olika metoder och verktyg för att hjälpa dig att öka din KASAM. Exempel på det är Tydliggörande pedagogik och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Genom att förstå din KASAM och de önskemål och behov du har, kan vi identifiera stöd och insatser som kan bidra till att stärka din känsla av sammanhang. Vi grundar vårt Hälsofrämjande förhållningssätt på KASAM:s principer  och den salutogena teorin.

Vi erbjuder också flera olika utbildningar, bland annat inom Tydliggörande pedagogik, genom Attendo NimbusAkademin. Där kan du som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättningar lära dig mer om hur du kan underlätta deras vardag på olika sätt.


Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.