Hoppa till huvudinnehåll
Lågaffektivt bemötande är en metod med syfte att förebygga och minimera utmanande beteende. Utgångspunkten är omgivningens ansvar, det vill säga vårt ansvar att anpassa vårt bemötande och miljön för att stärka dig i din sårbarhet.

En situation där ett utmanande beteende uppstår innebär svårigheter för alla inblandande, men framför allt för dig själv. Det är ofta ett tecken på att situationens krav och dina förmågor inte matchar varandra.

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande är ett tillvägagångssätt för att bemöta och förhindra utåtagerande och problemskapande beteende. Det vill säga ett beteende som skadar, skrämmer eller upprör dig eller andra personer i din omgivning.

Syftet är att ligga steget före och ha förståelse för varför ett visst beteende kan uppstå. En viktig del i arbetet är att med anpassade metoder skapa struktur och förutsägbarhet för att förebygga utåtagerande beteende. Om du hamnar i en situation där du agerar i affekt, är målet att du ska kunna återfå din självkontroll. Här är det viktigt att personer i din omgivning kan behålla sitt lugn för att kunna stötta dig på bästa sätt.

Lågaffektivt bemötande bygger på tre pedagogiska principer:

  • Ansvarsprincipen — Genom att fokusera på vad vi kan påverka ökar vår möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration minskar.
  • Kontrollprincipen — Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå självkontrollen. Ofta måste vi gå ifrån vår "vanliga" reaktion för att inte öka stressen.
  • Principen om affektsmitta — Vi påverkas av och påverkar andras affekter. Det är viktigt att vara uppmärksam på egna affekter och bibehålla lugn för att öka chansen att situationen lugnar ner sig.

Så jobbar vi med lågaffektivt bemötande

Vår utgångspunkt är alltid att du vill och gör rätt om du kan och har de rätta förutsättningarna. Det är aldrig ditt fel att ett utmanande beteende uppstår. Det är situationen. Vi tar ansvar och anpassar oss för att hitta lösningar som hjälper dig.

När vi arbetar lågaffektivt gör vi det genom bemötande, miljö och krav. Vi utgår bland annat utifrån följande punkter:

  • Minska affektintensiteten, det vill säga vi utgår från att känslor smittar och förmedlar därför en känsla av lugn och stabilitet.
  • Bekräfta den känsla som uppstår för dig.
  • Undvika fysiska interventioner.
  • Ha handlingsplaner för att möta utmanande beteenden på ett så bra och säkert sätt som möjligt, till exempel genom att avleda eller ge utrymme.
  • Reflektera och analysera över vad som orsakade det utmanande beteendet för att skapa förändring som stärker dig.

Vi anpassar arbete och metoder utifrån dina behov

Hur vi bemöter lågaffektivt är alltid individuellt. Vi anpassar oss utifrån dina behov.

För att anpassa på bästa sätt krävs en bra personkännedom. Det är viktigt att vi förstår dig för att utforma arbetet efter dina förmågor och utmaningar för att lyckas med det lågaffektiva bemötandet.

Som stöd genomför vi beteendedata och riskanalyser för att ta fram en individuell plan. I den kan metoder som tydliggörande pedagogik, AKK och KASAM ingå.

 

Texten är granskad av Monica Tynnestam, regional verksamhetschef och evidensutvecklare inom Attendo LSS.