Hoppa till huvudinnehåll

Arken

Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser.

Kontakt

Adress

  • Stora Långared Säteri

  • 447 94 Vårgårda

  • Västra Götalands län

  • Visa på karta

Fakta

  • Lediga platser - Ja

Story image

Naturnära behandlingshem för ungdomar

Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser. I vår förståelse om psykosocial problematik och anknytningstrauman har vi med gott resultat arbetat med en mängd av dess uttryck, såsom skolproblem, självskadebeteende, övergreppsproblematik, relationsproblematik, depression och ångest, PTSD, hedersproblematik, kriminalitet och missbruk. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag och tar emot placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) samt kontraktsvård.

Vi har sedan 2011 egen skola avsedd enbart för våra ungdomar. Skolan bedrivs i kommunal regi. Ungdomarna får en lugn studiemiljö med individuellt lärarstöd med fåtal elever i varje studiegrupp. Då våra ungdomar ofta har dåliga erfarenheter av skolan sedan tidigare ser vi detta som ett av våra mest framgångsrika koncept. Här ser vi ofta att man inom kort tid avsevärt höjer skolnärvaron, upplever sig kunna koncentrera sig bättre än tidigare och faktiskt tar betyg.

Verksamheten erbjuder kvalificerad behandling inom en miljöterapeutisk ram utifrån psykodynamisk teori. Stor vikt läggs vid kontaktmannaskapet som metod – en trygg och professionell vuxen, vilket innebär att skapa en bärande behandlingsrelation till ungdomen. Ungdomen får stöd till en förutsägbar vardag med tydlig struktur, adekvata gränser samt omsorg och emotionellt stöd.

Vår behandling är upprättad kring ett stegvist boende där ungdomen inledningsvis bor i huvudbyggnaden, steg 1, och med det tät kontakt med personal. I samråd med uppdragsgivare och föräldrar och utifrån bedömning om behandlingsprocessen och ungdomens behov kan ungdomen flytta vidare till lägenhet, steg 2, belagd på gården och i nära anslutning till huvudbyggnaden. Gradvis kan ungdomen upprätta sig självständig och ökat ansvarstagande i samråd med dennes kontaktperson. Efter successivt separationsarbete och flytt från Arken finns möjlighet till individuella lösningar för eftervård.

Med kontaktmannaskapet som metod möjliggör vi närhet i kommunikation ungdom, föräldrar, behandlare och socialsekreterare emellan. Vi verkar för regelbunden kontakt med familj och socialtjänst. Inte minst är detta viktigt då tonårstiden är en tid präglad av separation och självständiggörande. Det kan då ibland kännas som att man som anhörig utelämnas. Vi brukar i regel planera veckovis återkoppling för att man som närstående ska kunna få regelbunden information om hur den unge har det, få bolla tankar och upplevelser och få stöd och förklaring kring vad som sker. Vi har regelbundna behandlingskonferenser med uppdragsgivare och närstående där vi löpande reviderar och uppdaterar insatserna för ungdomen. Inte minst är detta viktigt för att alla ska vara delaktiga och verka för de bästa förutsättningarna till ett gott liv för den unge. Ungdomen och kontaktpersonen har regelbundna samtal av jag-stärkande och mentaliserande karaktär med en strävan om delaktighet och samarbete.

  • Det psykodynamiska perspektivet innebär förståelse om hållande och gräns, människans utveckling och dess fallgropar.
  • Miljöterapi innebär för oss upprättandet av struktur och avgränsning inom vilken en terapeutisk situation görs möjlig.
  • Det humanistiska perspektivet innebär för oss tron på människan, dess strävan efter frihet, sammanhang och autenticitet.
Story image

Meningsfulla fritidsaktiviteter

Våra ungdomar förväntar sig, liksom de flesta människor, att livet ska fortsätta att innehålla det som de har erfarenheter av. Inte sällan har livet kantats av besvikelser och orättvisor. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa våra ungdomar att höja sina förväntningar på vad livet kan innebära, att hjälpa till att finna hopp och se bättre alternativ. Ofta är det komplexa känslor, ångesttillstånd och negativa erfarenheter och förväntningar på omvärlden som allteftersom låter visa sig. Där utåtageranden och missbruk tidigare varit sätt att hantera sin situation kan vi via successivt fördjupade relationer och autentiska möten tillsammans finna nya och mer konstruktiva vägar, bearbeta det som varit och återupprätta utveckling. Inte sällan är dessa vägar slingriga och emellanåt svårframkomliga. Men där begriplighet och sammanhang växer fram skapas också hopp och ökad kraft – och möjlighet till förändring.

En behandlingsvistelse behöver också visa på att livet står i balans mellan ansvar, allvar, lust och lek. Vi verkar för att ungdomen finner meningsfulla fritidsaktiviteter, där vi på plats har ett väl tilltaget gym, vi har pool och bastu, pingis samt en mindre studio med musikinstrument och program. Vi åker på regelbundna aktiviteter och har givetvis stora möjligheter till friluftsverksamhet såsom kanoter och fiskeutrustning.

Följ oss på Instagram
Story image

Engagerade medarbetare

Hos oss arbetar socionomer, beteendevetare, socialpsykologer och socialpedagoger. Genom nära teamarbete där den samlade erfarenheten och kompetensen tas tillvara för att tillförsäkra god kvalité.  Flertalet i arbetsteamet är vidareutbildade – steg 1 med psykodynamisk eller systemisk inriktning.

Missbruksbehandlingen sköts av vår alkohol- och drogterapeut och sker både i enskilda samtal samt i grupp. Vi är en evidensbaserad verksamhet där arbetsprocessen syftar till att i varje enskilt uppdrag säkerställa lämpligast behandling genom integrering av bästa relevanta vetenskaplig kunskap, klinisk erfarenhet och beaktande av den enskilde ungdomens egenskaper, bakgrund och referenser.

Arbetsteamet har regelbundet extern psykodynamiskt inriktad handledning. 

Är du handläggare och behöver göra en placering?