Hoppa till huvudinnehåll

Om intellektuell funktionsnedsättning och vanliga orsaker

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att hjärnans funktioner är nedsatta. Det gör det svårare att till exempel klara sig självständigt i hemmet, skolan och arbetet.

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning brukar ha utmaningar inom tre områden:

Teori: Du upplever till exempel svårigheter med att läsa, skriva, räkna och annat som du får lära dig i skolan.

Socialt samspel: Du kan ha utmaningar med att umgås med andra. Det innebär bland annat att du kan uppleva det svårt att bedöma andra människor och situationer, och att förstå vad som förväntas av dig.

Praktiska saker: Du kan ha svårt med att genomföra vardagliga sysslor som att tvätta dig, klä dig, städa och hantera pengar.

 

Med rätt stöd, anpassningar, hjälpmedel och strategier kan du med IF vara mer självständig och ha en ökad livskvalitet.

Orsaker till intellektuell funktionsnedsättning

Det finns olika kända orsaker till IF. Däremot går det inte alltid att fastställa orsaken till att en individ har IF.

Det kan bland annat bero på kromosomavvikelser som vid Downs syndrom. Det kan också bero på skada eller sjukdom under graviditet eller förlossning, eller under barnets tidiga utveckling.

Det är vanligt att man utöver IF även har andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar som till exempel epilepsi, hjärtfel, autism eller hörsel- och synnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning har man hela livet.

 

Olika grader av intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning delas in i fyra grader:

  • Lindrig
  • Medelsvår
  • Svår
  • Mycket svår

Beroende på vilken nivå du har kan livet påverkas på olika sätt. Det är stor skillnad på hur mycket stöd man behöver.

Du som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan klara det mesta själv. Däremot kan du behöva hjälp med olika praktiska saker som att sköta din ekonomi.

Har du en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan du behöva mer stöd. Du kan till exempel behöva hjälp med praktiska vardagssysslor som mat, kläder, tider och ekonomi.

Vid svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning behöver du mycket hjälp och stöd. Det är vanligt att bo i gruppbostad eller egen lägenhet med assistenter som hjälper dig i din vardag.

Så utreder man intellektuell funktionsnedsättning

Beroende på din ålder görs utredningen inom vården eller via skolan. Under utredningen samlar man in olika material. Man kartlägger din utveckling under uppväxten och när närstående uppmärksammat avvikelser från den normala utvecklingen.

Du får genomgå tester hos en psykolog för att se hur dina kognitiva färdigheter ser ut. Man gör en adaptiv uppskattning för att se hur du fungerar i vardagen.

Du får träffa läkare som undersöker om du har andra svårigheter eller sjukdomar. Avslutningsvis så gör man en sammanfattning över allt som kommit fram i utredningen. Där inkluderar man både dina styrkor och svårigheter.

Du får diagnosen om kriterierna är uppfyllda och man gör även en bedömning gällande svårighetsgrad.

Livet med en intellektuell funktionsnedsättning

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har precis samma behov som alla andra. Skillnaden är att du med en intellektuell funktionsnedsättning behöver någon form av stöd för att underlätta din vardag. Hur mycket din vardag påverkas beror på hur svår din funktionsnedsättning är.

LSS, lagen om stöd och service, försäkrar att personer med funktionsnedsättningar får det stöd de behöver för att klara vardagen och vara inkluderade i samhället. Med rätt stöd kan många leva ett rätt så självständigt liv, delta aktivt i samhället och uppnå personlig utveckling.

Så kan du och dina anhöriga underlätta i vardagen

Du med IF behöver någon form av stöd livet ut. Idag finns det mycket stöd att få. Och det finns flera strategier som du och dina anhöriga kan använda er av för att göra vardagen enklare.

Du kan delta i specialutformade utbildningsprogram och habilitering för att lära dig mer om din funktionsnedsättning och utveckla dina förmågor.

För att få till en förutsägbar vardag så är det viktigt att skapa tydliga rutiner och struktur. Det förebygger bland annat stress hos dig.

Vissa kan ha stor nytta av hjälpmedel för att underlätta kommunikation på
olika sätt. Här finns det flera olika metoder beroende på hur behoven ser ut.

Genom att delta i sociala aktiviteter och nätverk kan du stärka och utveckla dina sociala färdigheter.

Så hjälper vi på Attendo dig med intellektuell funktionsnedsättning

På Attendo har vi stor kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder metoder och arbetssätt som på olika sätt underlättar vardagen. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi fram en plan som möter just dina behov. För oss är det viktigt att du känner dig delaktig i det vi föreslår.

Vi erbjuder bland annat LSS-boenden runt om i landet för att du ska få leva ett så självständigt liv som möjligt. Samtidigt som du får det stöd du behöver. Vi stöttar också i daglig verksamhet för att öka din delaktighet och ge dig möjligheten att göra något som känns meningsfullt.

På Attendo kan vi också stötta i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). På så sätt kan vi hitta passande kommunikationshjälpmedel som hjälper dig i dialogen med andra människor. Även tydliggörande pedagogik kan användas för att göra din vardag mer förutsägbar, begriplig och självständig.

Vanliga frågor och svar om intellektuell funktionsnedsättning

Hur diagnostiseras intellektuell funktionsnedsättning?

Man utreder vanligen IF hos psykolog och läkare som genomför olika tester, intervjuer, ibland observationer, som sammanvägs i en bedömning. Uppfyller man kriterier så ställs diagnosen.

Vilket stöd finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Det finns mycket stöd att ta del av för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Stödet kan inkludera specialpedagogiska insatser, habilitering, anpassningar i hem och skola samt socialt stöd från anhöriga och professionella.